آرشیف

2015-1-16

احمد رشاد منگوری

قطنامه محصلین افغان مقیم پونه هندوستان به مناسبت شهادت نافرجام شهید فخرالدین شهریار شرق:

بنام ایزد منان

شهید شهریار شرق از رشته علوم سیاسی کشور هندوستان فارغ گردیده بود وی یک جوان روشنفکر وبااستعداد بود و آرزوهای بزرگ برای صلح ورفاه کشور داشت که بد بختانه به آرزوهایش نرسیدو به اساس یک توطعه شوم به تاریخ 29 سال جاری در قریه شینیه ولسوالی دولتیارولایت غور به شهادت رسیدند که این عمل بزدلانه را محصلین افغان مقیم شهر پونه هندوستان به شدید ترین لحن تقیبح میکنند.
لذا محصلین افغان مقیم شهر پونه هندوستان جدا از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا مینمایند که قضیه مرموز به شهادت رسیدن فخرالدین شهریارشرق را بطور جدی پیگیری نموده ویک کمیسیون حقیقت یاب وبیطرف را تشکیل نمایند وهرچی عاجل به این قضیه رسیده گی شود وامیداوریم که همانند صدهاکمیسیون های قبلی به باد فراموشی سپرده نشود در عدم توجه حکومت به این قضیه مسئولیت بعدی به دوش حکومت خواهد بود

شهریار شرق! راهت ادامه دارد یارانت با وفا است