آرشیف

2014-12-31

سمو نیار سید ولیشاه

قطعه شعر از سمو نیار سید ولیشاه علوی

باز ایـــــــــا ای نیگارا تـــــــا کی بینم روی تو
روی هــــــــم چون مـــاه تابان قامت دلجوی تو
گـــــر قــــــدم رنجه نمــــای در بساط ما شبی
جــــــان دل قربان نمایم من به پیش روی تــو
دل زدستت نیست ارام لحظه ای نــــــــا زنین
تـــــا نبینم روز یک بــــار ان قد دل جوی تـو
نیست صبر اندر دلم ای اهوی وحشی صفت
می فرستم این دل بیمار خودرا سوی تــــــــو
چشم اندر انتظار دیدنت هـــــــــر صبح شام
می کًشد اخــــر مــــرا زلفین عنبر بوی تــو
 شمع رویت سوخت اخــــر رشته جان مـــرا
میکشاند اتش عشقت مــــرا در سوی تــــــــو
بــــر امیدم تــــــا کی بینم دم بدم روی تـــــرا
کاش میسو ختم چــــو پروانه به گــــرد روی تو 
از خدا خواهم که باشم با تو یک شب تا سحر
دام شود درگــــــــردنم ان حلقه های موی تو
بحر این قلب حـــــــزینم لحظه ســــــویم ببین
ورنه علوی تا ابد باشد به جستو جــــــوی تو