آرشیف

2022-11-16

الحاج استاد محمد قاسیم علم

قطار :’

 

وطن هردم به حالی درچی حالی 

جنوب داری شمالی درچی حالی

 

نشد درسفره نان شام مهیا 

گدایی بی مثالی در چی حالی

 

گهی سرکش دهی جولان بهرسو 

گهی سرخم سواری درچی حالی

 

همه سازند زخاکش سازو برگی 

توخاکی شوره زاری درچی حالی

 

شده پژمرده گل های رنگ و رنگت 

چودشتی خذبه زاری درچی حالی

 

بهمرای  لشکری پشه به ساحل 

به کشتی انتظاری درچی حالی

 

نصیب توشده فرزند جنگی

همیش درکوچ وباری درچی حالی

 

نداری آب وتابی در جوانی 

چوپیری دم کشالی درچی حالی

 

زاوباشان و طراران بهر شهر 

خجل و شرمساری درچی حالی

 

سروکارت به دونیایی مجازی 

زدونیا قرضداری درچی حالی

 

پیام وچشم چرانی نوشی جانت 

دری نسوان قطاری درچی حالی