آرشیف

2014-12-25

عارف شریفی نژاد

قسمت و تقدیر

از چه ای ناله شبگیرم! تو را تاثیری نیست!؟
از چه از چهره عشقم بر دلش تصویری نیست؟
از چه از روزن لطفش به شب تیره و تار
سوی کاشانه عشقم، ذره ای تنویری نیست؟
بارها، من دست الفت سوی او کردم دراز
گفتمش: «حرفم بکن باور، دیگر تزویری نیست!»
گفتمش: «در خواب دیدم خاتم وصلت به کِلک»
گفت: «بیهوده مگو… خواب تو را تعبیری نیست!»
گفت: «شاید وصل ما را قسمت و تقدیر نیست»
گفتمش: «تصمیم باید، قسمت و تقدیری نیست»
گفتمش: «با من بیا، با من بمان!» تا ما شویم
گفت: «اصرارم مکن… بر قسمتم تغییری نیست»
گفتمش: «تغییر باید، زندگی از آن توست
ورنه قوس قسمتت را هرگز هرگز تیری نیست»
باز گفتــم: «صنــــما! درد مرا چـــــاره نما
جز ز لطف تو برای من دیگر تدبیری نیست!»

 
عارف "شریفی نژاد"
چغچران – غور
زمستان 1391