آرشیف

2014-12-12

سید احمد ساهر

قرن بعد

تو ابری، آفتابی، تو رعدی
تو شرطی یا گناهی؟ تو عهدی
و اصلی، گر نمادی، تو رازی
تو فریادی، صدایی، تو جهدی
تو ذوقی، بانشاطی، بهاری
تو یادی، خاطری، قرن بعدی
تومعنایی، سوالی، جوابی
تو آغوشی، ریایی، تو زهدی
تو دریایی، پناهی، توفکری
تمنایی، شرابی که شهدی

 

6/2/1392 
فیروزکوه