آرشیف

2020-4-8

نظیر ظفر

قرنطین

در خانه از هـــــــراس کرونا نشسته ام
افـــسرده از مصـــــــیبت دنیا نشسته ام

باغ و بهـــــــار کی به مـــــــراد دلم بود
بی گلرخان به گوشه یی تنها نشسته ام

بلـــبل بــــــشاخ ناله کند من به خانه ام
از سوز دل به نا له و غو غا نشسته ام

محـــــبوس خانه ام ز قر نطین روز گار
با غصه های خویش به سودا نشسته ام

ساقی ! مریز باده که شادی نمـــــــید هد
مـــــــــن بادل پر آبله اینـــــجا نشسته ام

باآنکه غمـــــــگسارم و لیکن هزار شکر
با عافـــــــیت به منزل و ما وا نشسته ام

نوشته نذیر ظفر
6 اپریل 2020