آرشیف

2020-4-10

محمد اسحاق ثنا

قرنطین
بگزر از ما ای کرونا سوی جباران برو 
سوی قاتل سوی جابر سوی نامردان برو 

بال زن پرواز کن سوی ستمگاران بپر
از میان کلبه های بی در و دربان برو 

مردمی درمانده و بیچاره را دیگر مکش
میروی در خانه های مردم شیطان برو 

در قرنطین زیستن در خانه ماندن تا به کی 
صبر ما آمد به پایان درد بی درمان برو 

طفلاکان در خانه بی درس و مکتب مانده اند 
چرتی و فکری شدن هم شدن حیران برو 

طاقت ما طاق شد اندوه ما از حد گذشت
بگزر از ما سوی فرعونان بی ایمان برو

 محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا