آرشیف

2017-7-31

محمدگل پویا

قرار است فردا داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه عازم غور شود.

نمیدانم این داکتر صاحب فیشنی با کدام دست آورد در غور میاید؟ نمیدانم با کدام خدمات شایسته در برابر غوریها ظاهر میشود؟

آیا چیزی بنام وجدان و شرم حیاء می شناسد؟

آیا میتواند در برابر غوریها بازهم دُر فشانی کند ؟

در انتخابات مامردم غور به نام قوم و زبان فریب خوردیم و این جنابان مانند مواد سوخت از ما استفاده کردند. دیگر اینها باید بدانند که نماینده مردم نیستند و میراث دار ماهم نخواهند بود! مردم ما آگاه شده و دیگر فریب نخواهند خورد و ما جواب تلاشها، جانثاری ها و پشتبانی و رای مشروع خود را می خواهیم.

از تمام بزرگان و جوانان غور صمیمانه توقع می رود تا در جهت مصالح عامه‌ی مردم ما نظر و موقف دقیق و واحد بگیرند و خواهان جدی پاداش همه‌ی جان فدایی های غوری ها را از این جناب شوند!! چون قاضی در میدان بازخواست قرار اش دهند و پاسخ تمام گفته های دوران انتخاباتی اش در قبال ولایت غور را ازش یک به یک پرسان کنند و خواستار انجام اش شوند!!!

حتا نمره‌ی پارچه ی رییس جمهور  نیز از این عالی جناب پرسیده شود!!

 

این را باید بدانیم تا صادقانه همه برای مردم و ولایت خود به پا نخیزیم و؟از مسوولین خواستار حقوق خود نشویم، نسل های آیندهی ما نیز صاحب حق نخواهند شد!!

محمدگل "پویا "

غور -فیروزکوه ۸/۵/۱۳۹۶