آرشیف

2018-12-20

استاد محمود بی پروا

قرآن و ظالم

خداوند متعال درکلام خود که همان قرآن پاک باشد، ظالم را کافر خوانده وبکرات ازآن یادآوری کرده است از جمله درآیات زیر چنین آمده است: درآیه 254 سورۀ بقرة که ترجمۀ آن چنین است: کافران همان ظالمان اند.درجای دیگر میخوانیم:آنانی که از خدا ورسول وی رو میگردانند، کافر اند (آل عمران،32). پس این ظالم است که از خداو رسولش رو میگرداند وبه ظلم می پیوندد هکذا در ترجمه آیه دیگری آمده است: هرکه به آنچه خداوند نازل کرده حکم نکند، کافر است ( مایدة، 44)، ظالم است(45) وفاسق است(47).
پس از نص کلام الله(ج) بصراحت فهمیده میشود که کافر یعنی ظالم که خداناترس، منکر ازروز بازپرس خداوندی ، مکار وغدار است. بناء هرکه خودرا مسلمان میداند باید زنده گی خودرا درراه نابودی ظالم وقف نماید وهرجا که ظالمی را می یابد ، بکشد ونابودش گرداند. اما افسوس که دراین سرزمین هرکه ظالم نباشد، کشته میشود ونابود میگردد چونکه این خطۀ جیوگرافیکی فقط وفقط ظالم زا است. ازینجاست که احکام قرآن دراینجا طور دیگری تعبیر میگردد: کافران همان مظلومان اند. بهمین خاطر است که همه روزه حد اقل 500 تن ازاین مظلومان بهلاکت میرسند. وای ازدست اینقدر ظالم وظلم ایشان.