آرشیف

2022-10-1

رسول پویان

قتل عام

 

جهـان نظاره گـر قـتـل عـام انسـان است

نه رحم وشفقت انسانیت چه وجدان است

 

بـه چنگ طالـب وحشـی داده انـد قـدرت

که قتل کودک وپیروجوان چه آسان است

 

وطـن شــده بــه خـدا لانــۀ تـروریـسـتان

حضور روشن افراطیون نـه پنهان است

 

بـه زیـر بیرق طالـب هـمه تـروریـسـتان

پلان کاخ سـفید تا چـه حـد عـریـان است

 

پــلان مــدهــش امـریـکـا و پـاکــســتـان

ترور و وحشت وتخریب زیربنیان است

 

به زیر دست پاکستان زندگی مرگ است

تمام سـاحت کشور بـه مثـل زنـدان است

 

به تیغ طالب و داعش قتل عام جاریست

به شهروکوه و بیابان و در دبستان است

 

چه دختران وپسرهای گل به وقت درس

به سـان لالۀ احمر بـه خـون غلتان است

 

چو مادران و پدرهـا بـه سـوگ بنشستند

بهرطرف نگری درد وداغ وافغان است

 

وطـن که مسـلخ افـراطـیون شـده امروز

میان دوزخ خون جسم وجان بریان است

 

بـه دوره یی که طـبیب وطـن شـده جلاد

دیگر چه جایی برای دوا و درمان است

 

یگانـه راه رهـایـی دفـاع بـرحـق اســت

قـیــام حـق طلـبی در میان مـیـدان است

 

1/10/2022

رسول پویان