آرشیف

2019-12-5

دوکتور ص. سعیدي

قتل انجینر و داکتر جاپانی ناکومارا جنایت نابخشودنی است!

شرم و نفرین بر شما عاملین این جنایات! 
 
از جانب دیګر
بلی این کاری این تفنګ بدستان و قومندانان و جهادیان هم است که خود را علمبرداران حق و عدالت میدانند که . 
باید از برانداز ی به طرف سازندګی و از قتل و کشتن به طرف تأمین عدالت و انصاف بروند و این فرصتش است. 
فرصتش که اګر قاتل نیستند، قتل و برانداری را با شدیدترین کلمات تقبیح و  مانع کار قاتلان اند 
عدهء از نوکران حرص و طمع خواهند ګفت که  از تقبیح بدی، تأمین عدالت  و ادای رسالت چه چوکي و چند دالر برایم میرسد؟ 
متاسفانه  افکار شان از رسیدن منفعت شخصی و مالی بیرون شده نمی تواند. 
 
به یاد دارم که حزب الله لبنان که خود متهم به ترور و دهشت هم است، زمانی تروریست ها قاتل های  ناروا  را که توان دولت به دستګیری آن نبو خود دستګیر و به دست حاکمیت و عدالت سپردند و میسپارد. 
ما از دیګران کشتن، ترور، انفجار و انتحار اموختیم اما سازندګی را  نه اموختیم. 
بلی این رهبران جهادی و شخصیت های مطرح باید برایند و اعلان کنند که این قتل این داکتر جاپانی در ننګرهار و کشور جنایت نا بخشودنی است. 
 
قومندانان و رهبران جهاد فرصت دارند که از امکانات صدها ادم کش خویش استفاده نموده و اینبار نیروی ادمکش را برای تأمین  عدالت استفاده نموده، قاتل و یا قاتلین این افغان جاپانی الاصل را  دریافت، دستګیر و به عدالت بسپارند. این طرح من خطاب به حرکت طالب نیز هست. این است راه خدمت عدالت و راه یافتن به قلب انسان خیر اندیش و عدالت پرور جهان. 
بلی باز درآ وقت است که حق انتقاد برحاکمیت دارند که شما حاکم اید ولی حاکمیت و عدالت را عوض شما ما تأمین  میکنیم. 
ما چنین رهبر و چنین مسلح و قومندان چرا نداریم و چه وقت خواهیم داشت. 
این قومندانان جهاد و سرداران!؟ ملت و علم برداران جهاد نیم قرنه اقلاً یک مشاور خوب ندارد که سفارش را برای شان برساند؟
اګر سرباز ملت کشتند این است فرصت تلافی که در تأمین عدالت و انصاف به کار و عمل مشغول شوند. 
ضرور نیست در هرچه دالر قوده کنند! 
ایمان و ثواب قوده کنید و برای رضای الهی هم ولو کم کار کنید!
انجینر ناکومورا  میخواست که بر بندهای برق بر سر دریای کنر کار کند! 
قاتل پاکستان است! 
۴/۱۲/۲۰۱۹
داکتر ص. سعیدی
۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸