آرشیف

2024-4-6

محمد آصف فقیری

فلسفه حق و حقوق چیست؟

 

فلسفه حق یعنی روح ما آزاد داده شده همانا اراده آزاد٬ که به حق می رسیم و پدیده های حقوق که مسبب متعالی انسان ها در ادوار تاریخی شده و اکنون در علوم انسانی از جایگاه بلند در دانشگاه ها و علوم انسانی قراردارند. که فهم و درک عمیق آنها مسبب آسیب شناسی معضلات ما٬ به هدف تجویز و راهکارهای منطقی کاربردی در جامعه و سیاست می باشند. که مهمترین آنها عبارت از: ظهور دین مبین اسلام و حوزه تمدنی فرهنگی غنی خراسان که بعد حضرت محمد (ص) حکما٬ علما و عرفا… حوزه خراسان تاثیر گذارترین شخصیت ها٬ در این سیاره بوده اند. البته قبل و بعد از سقراط٬ افلاطون ارسطو و مکتب فلسفه رواقیون سیسرون تا فلسفه قرن هفدهم اورپا٬ که ابعاد مدرنیته متاثر از٬ یا آغازین مرحله مدرنیته پسا معاهده صلح وستفالیا ۱۶۴۸ ٬ انقلاب صنعتی در انگلستان و انقلاب کبیر فرانسه٬ تاسیس ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل و پارلمان اتحادیه اورپا در امر دولت ملت و حکومت های قانون نقش داشته اند. و تا زمانیکه مولفه ها و پدیده های حقوق که شامل احکام دین مبین اسلام بالای زمامدار و اعلامیه های حقوق بشر بالای دولت ملت در افغانستان٬ در قانون اساسی یا نظام حقوقی سیاسی الزام آور نشود – زیب کتاب ها و ابزاری برای قدرت در امر سرکوب و محدود کردن آزادی های شهروندان می شود.

یادآوری:‌ انسان های بی وجدان و پدیداری بی وجدانی دروغ و همچنان انسان های که در درون خودشان یعنی نفس الاماره بالسوء حبس اند٬ به حق نمی رسند. نخست بایستی از آزادی های باطنی عبور کنند تا درک آفتا حقوق یا خرد محض را٬ در درون خویش پیدا٬ که عمیق ترین آسیب شناسی تا بهترین راه حل ها را٬ تجویز  و عملی کنند.

محمدآصف فقیری