آرشیف

2015-5-7

زمان الدین حبیبی

فلسطین که نخستین قبله ای مسلمانان است چرا در کام یهود فروفت و کشمیر آماج تاخت و تاز گاو پرستان قرار گرفت!

کشورعزیزماافغانستان درطول تاریخ به عنوان یگانه نیرو ، قوت وجنبش فعال ومتحرک اسلامی درمیدان مبارزات سیاسی ثابت وپابرجا مانده وهیچگاه سرتعظیم وتسلیم درمقابل هیچ نیرو وقوت عظیم خم نکرده است.
باوجودناتوانی های اقتصادی ، فقروتنگدستی ، دسایس وحیله های گوناگون کشورهای همسایه ومداخله قدرهای بزرگ جهانی هیچ قدرت ونظام طاغوتی تااینک موفق نشده که زنجیروتناب غلامی وذلت را درپا وگردن ابرمردان غیور ووطن دوست ملتم بیاندازد. افغانستان کشوری است که دوامپراتوری بزرگ وسرکش فرعونی (ارتش سرخ شوروی وقدرت آهنین بریتانیای کبیر) را سرنگون ودرهم شکستاند. پطرکبیرانگلیس که همیشه خیال رسیدن به هوا وآب های گرم هند را ازراه اشغال افغانستان به سرداشت این خواب وخیال وی برای ابد به زباله تاریخ رفت. بریتانیای کبیربا تمام قوت توپ وتانگ که داشت بادندانهای شکسته ، بطور نیمه جان وبابینی خاک آلود توبه کنان برای عبرت به تمام جهانیان بیرون رانده شد، وهمچنین قشون سرخ وخونین شوروی که میخواست بااشغال افغانستان قدرت خود را به تمام جهان تظاهرنماید وبمنظور تحکیم نظام کمونستی وتوسعه مفکوره لنینیزم ویکه تازی درجهان ازتمام قوت های آهنین وهمه توپ وتانگ که داشت استفاده نموده وازهیچ نوع ظلم وتجاوزعلیه افغانها دست کم نیامدند ، ولی خوشبختانه افغانها با بیل وکلنک، سنگ وچوب وسلاح های کهنه وقدیمی که داشتن مردانه وارمقاومت ومجاهدت کردند ، وپروردگارعالم نیزبه وعده فتح که به مومنین واقعی داده بود ایشان را بهرمند ساخت که فتح وکامیابی نصیب این ملت گردید.ازبرکت جهاد مقدس افغانستان 15 کشورستاره شوروی ازاستعماررهایی وآزادی گرفتند ، این اشتباه سیاسی وتاریخی روسها منجربه فروپاشی دیواربرلین ، سرنگونی نظام کمونستی وباعث آن شد که نظریات کمونستی لنین که قراربود تا به عنوان یک نظام جهانی ظهور وقدراست نماید برای ابد باهمه عظمت ودبدبۀ که داشت ازتاریخ حذف گردد.
باید دانست که بااین همه نزاع ، الحاد ، کشمکش ها خونین ، کشتارهای دسته جمعی ،به محبس رفتن هزارها بی گناه ظلم وتجاوز ، وحشت وترور ، وبی بند وباری که زیربنای کاپیتالستی ، سوسیالستی وسکولرستی است وتاریخ شان ازطغیان ، کینه توزی ، جرایم ضدبشری ، نسل کشی ، جینوساید ، تمسخر ، استهزا ، جهل ، کفر ، ترور ، ترس ، وحشت واستعمارمملواست.هرلحظه باتمام قوت فکری ، سیاسی ، نظامی ، فرهنگی ، اقتصادی واجتماعی که دارند میکوشند تاعالم اسلام وبویژه کشورها وملت های ستاره اسلامی را همرنگ ، هم بوی وهم کش خود سازند.
کشورعزیزمانیزازآغازقرن 18 تااکنون بطوربی وقفه درمصیبت وفتنه بزرگ سه اژدهای استعماری دچارودرگیرمی باشد. که عبارت است از: استعمارغربی(کاپیتالیزم) ، سوسیالیزم مارکسستی وصهیونیزم بین المللی.افلاس فکری واخلاقی وانتشارجنبش های سیکولرستی(بی دینی)، ترویج تروریزم بین المللی ، انفلانسیون اقتصادی ، بیچارگی ، کابودی ،شیوع امراض عصبی وسرطانی تماماً ثمرۀ تلخ وناگوار پلانهای شوم وخبیث صهیونیزم جهانی است، که میخواهد جهان تماماً زیرسیطره وسلطه آنان باشد.سقوط خلافت عثمانی ،مشتعل شدن جنگ های خانمان سوزترکان وعرب ، انقلاب کمونستی 1917م درروسیه ، تشکیل وتاسیس دولت اسرایل درسرزمین های عرب ،تجاوزانگلیس وقشون سرخ شوروی درافغانستان که منجربه جریان جوی های خون  ، بیوه شدن زنان ویتیم شدن اطفال وبی سرپرست شدن صدهاخانواده شد وهمچنین کودتاهای پی درپی خونین کمونستی درافغانستان وبه آتش کشیدن شهرزیبای کابل وتکه وپارچه شدن مردم مسلمان افغان، ایجادسازمان ملل متحدبرای تحکیم قوانین ودستورات غرب واستعماردولت های جهان همه وهمه ازپلانهای یهوداست که درکتاب"پروتوکول های حکمای صهیون" ثبت ودرج است.
دشمنان سه گانه اسلام همیشه برای سقوط کشورهای اسلامی وازبین بردن مقدسات دینی مسلمانها درنظروعمل باهم متهم وبسیج اند وبرای نیل به اهداف شوم وغیرانسانی شان ازهیچ نوع سعی وتلاش واعمال غیرانسانی دریغ نمی ورزند.ولی باتأسف که ملت مسلمه درغفلت وبی خبری غرق بوده وبی گمان جلال وعظمت را که درتاریخ داشتند ازدست شان رفت. زمامداران ثالوث به غرض برآورده شدن خواسته ها وآرزوهای ناپاک وغیرانسانی خویش سیاست مداران فروخته شده ونظامیان جاهل عالم اسلام را به حیله ها ودسایس مختلف درزنجیرغلامی درآورده وبه عنوان آله استعمار واستثمارآن ها را استعمال میکند.
مسلمانان باید فهمید که توطئه های دشمن چگونه کشورهای اسلامی را به شرق وغرب ،شمال وجنوب ، عرب وعجم ، سنی وشیعه تقسیم نموده اند. چرا اندلس درغرب، ختن ،کاشغر وسینکیانگ درچین وجمهوریت های تاجکستان وازبکستان و… را درشمال ازدست دادیم؟ ترکیه که مرکزخلافت عثمانی بود امروزبه کشورسکولرستی تبدیل شده ،فلسطین که نخستین قبله مسلمانان است درکام یهود فرورفت، کشمیر آماج تاخت وتازگاوپرستان قرارگرفت ، جنبش های اسلامی درکشورهای عربی ،مصر ، سوریه ، تونس والجزایر، ودرافغانستان وپاکستان احزاب اسلامی متفرق وسرکوب میشوند ، رهبران مخلص ومتعهد اسلام با انواع پروپاگند ترور ویا راهی زندان میشوند امت مسلمه باید بیدارشوند ، شعورسیاسی ووحدت سیاسی پیداکنند وهرمسلمان به هرجای دنیا که باشد باید برایاحیای عظمت وجلال ازدست رفته مسلمانها وتاسیس وتشکیل دولت اسلامی واحیای خلافت اسلامی سعی وتلاش ومجاهدت ومقاومت نمایند.
"نصرمن الله وفتح قریب"