آرشیف

2020-9-10

علم عبدالقدیر

فلسطین قربانی عشق امارات به ترامپ

لسطین قربانی عشق سعودی وامارات به ترامپ:
در مورد کشوری بنام فلسطین با پایتخت بنام بیت المقدس دو دیدگاه وجود داشته یکی دیدگاه اسلامی ودیگری نگاه عربی .دیدگاه اسلامی شامل موقف ونگاه همه کشور ها ی مسلمان نشین اعم از عرب وعجم  بوده که پیوسته با شعار های افراطی میانه ومحطا طانه همراه بوده است. برخی از کشور های اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران  وحرکت ها وجنبش های اسلامی افراطی در سراسر جهان استقلال فلسطین را با حذف ونابودی اسرائیل شعار داده اند .عدۀ از مسلمانان به رویکرد میانه تر  فلسطین آزاد با سر زمینهای قبل از سال های جنگ اعراب واسرائیل ومرکزیت بیت المقدس را داعیه دفاع از فلسطینیان عنوان کردند .برخی هم احتیاط ونگرانی را به هم آمیختند گاهی به نعل وگاهی هم به میخ کو بیدند..
 کشور های عربی که جنگ را با اسرائیل تجربه کرده اند جرأت خودرا در مقابل اسرائیل از دست داده اند .مصر واردن بعد از ختم جنگ اعراب واسرائیل صفحۀ دشمنی با اسرائیل را بستند وبا رسمیت شنا ختن اسرائیل شعار نا بودی اسرائیل را کنار گذاشته باب دوستی ومراوده را  به عنوان حقیقت تلخ باز کردند واما اعراب دیگر با دیدگا های متفاوت با امریکا واسرائیل  بازی های مقطعی  را ادامه دادند . این اختلاف وتفاوت دیدگاه در بین خود فلسطینی نیزوجود داشت. جبهه ای واحد آزادی بخش فلسطین  که به دو دسته فتح وحماس تقسیم شدند از مجاری متفاوت ومختلفی با اسرائیل وحامی سر سختش آمریکا تعامل کردند این اختلاف نظر ها ورویا روئی کشور های عربی با جمهوری اسلامی ایران زمینه احترام به آمریکا واسرائیل را افزایش داد تا جا ئیکه امارات متحدۀ عربی متحد عربستان سعودی وبحرین  یخ رابطه بین اسرائیل وکشور های عربی را شکستند .با عشق وعلاقۀ پر شور وراه اندازه خط هوائی بنام جاده صلح ودوستی با اسرائیل  زیرمعاملۀ قرن از حرارت دشمنی با اسرائیل کاسته داعیه فلسطین آزاد با مر کزیت بیت المقدس را به موزیم تاریخ سپردند.  همه میدانند  که امارات متحده عربی بدون اشاره وچراغ سبز عربستان سعودی چنین جسارت نمیکند واین رابطه وشناخت  در کوتاه مدت همه کشور های عربی حتی سعودی را بسوی اسرائیل میکشاند.
ریشۀ عشق به ترامپ: چراغ سعودی وامارات عربی عاشق هیکل وهیجان ترامپ اند ؟ در سفر ترامپ به عربستان سعودی  آل سعود از ترامپ وفامیلش  چراعاشقانه استقبال کردند  هدایا قیمتی به دختر ترامپ سپردند وامارات هم در تعاملات بین المللی بدور شمع  آمریکا واسرائیل پرش وچرخش پروانه گونه داشت، فروش بیش از صد ملیارد تجهیزات نظامی  به سعودی، گرم ساختن میدان جنگ در یمن زیر نام إئتلاف کشور های عربی وکشاندن پای امارات در بازی های خطر ناک از جمله  تقابل با تر کیه در لیبی وآب های مدیترانه حکایت از عشق سر شاری دارد که دو کشور سعودی وامارات بدون نگاه به اطراف شان آمریکا واسرائیل را به آغوش کشیده اند اینها هم به هد ف بقا ودوام عمر دونالد ترامپ بر مسند ریاست جمهوری صورت گرفته.وریشۀ این عشق کور در آب دشمنی ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران نشسته است گو اینکه ترامپ تعهد سقوط ونا بودی جمهوری اسلامی ایران را به این دو کشور داده است.به همین دلیل سعودی وامارات با عملی ساختن معاملۀ قرن ترامپ .به خاطر بقای همین غول تجارت وسیاست در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در کاخ سفید به قیمت قربانی فلسطین وایجاد اختلاف بین کشور های اسلامی وعربی  پیش رفته اند .عادی سازی روابط  سیاسی کشور های عربی با اسرائیل یکی از هنر های قرن دونالد ترامپ بحساب میاید وبا عث میشود تا جا معه یهودیت در آمریکا بطور کل وسا ئر افراطیون راست گرا در انتخابات از ترامپ حمایت کنند.
حق وباطل قضیه: حالا شاید سوال  مطرح شود  که کدام سیاست وروش حق است رابطه و یا عدم رابطه با اسرائیل ؟آنچه باطل به نظر میرسد  شعار نابودی وحذف اسرائیل از کره زمین ویا هم انکار از کشوری بنام اسرا ئیل  در مهد تولد انبیاء الهی بوده.باطل دوم حذف  تدریجی سر زمینی فلسطینیان است که احتمال دارد در دراز مدت اتفاق افتد. .اگر به روابط کشور های اسلامی وعربی با امریکا نگاه کنید به درستی درک میکنید که شعار اسرائیل ستیزی از طرف اینها یک بازی مصلحتی بخاطر مصالح ومنافع است که از اثر فریب ملیت های خوش باور بدست میآ ید.کشور ها ئیکه مانند سعودی با آمریکا روابط پدر فرزندی دارند حق انکار از وجود سنگر مستحکم آمریکا(اسرائیل) در منطق ندارند.چطور ممکن است آمریکارا بردوش بر دارند ودست اسرائیل  را نگیرند. لذا این سیاست دو رخ منطقی به نظر نمی رسد.همه کشور ها ئیکه با آمریکا رابطه دوستانه دارند نمیتواند مسئله حذف ویا تضعیف اسرائیل را مطرح کنند پس بهتر است با حفظ کیان وثبات کشور فلسطینی اسرائیل را  هم برسمیت بشناسند وروابط عادی داشته باشند.
منطق قضیه:حق ومنطقی این است تا بیت المقدس من حیث مکان مقدس برای پیروان همه ادیان آسمانی از قید تصرف وحاکمیت خاص کشور ها آزاد ومرکز ومحل اتحاد وجمع شدن پیروان ادیان آسمانی درین محل باشد و این مسئله را به اثبات برسانند که ادیان آسمانی منبع واحد ومشترکات دارد که عبارت از ایمان بخدا وپیامبران وروز رستا خیز است که از کتب آسمانی فهمیده اند.خیلی مضحک خواهد بود که محل اتحاد ادیان را نقطه اختلاف وکشمکش قرار دهند.کشتار وخونریزی بخاطر تصاحب یورشلم وبیت المقدس هیچ دلیل دینی وشرعی ندارد، ادعای فلسطینیان هم بر بیت المقدس یک ادعای مالکیت ارضی است نه ادعای تصاحب مرکز مقدس تا ازان بهره دینی وروحانی بگیرند.به نظر میرسد هم ایران وطرفدارانش در مورد بیت المقدس یک روش پو پولستی وعوامفریبانه را پیش گرفته اند وهم سعودی وامارات ومتحدینش به فکر حذف ویا هضم فلسطین وفلسطینیان در شکم اسرائیل اند.چون از نظر سعودی وامارات برخی  فلسطینان مانند  گروه حماس پیوند با اخوان المسلمین وجمهوری اسلامی ایران دارند که با نظام شاهی وسلطنتی عربستان سعودی وامارت های هم پیمانش مخالف اند…اگر کشور های اسلامی وعربی با یک دید واقع بیانه دو کشور اسرائیلی وفلسطینی را در کنار هم ایجاد وروحیه دشمنی وستیز را از بین ببرند خوب والا هضم فلسطین در شکم اسرائیل یک احتمال قوی است..فلسطینیان در حال قربانی عشق ودوستی سعودی وامارات به ترامپ میشوند که ایران ضد اعراب هم چنین سری جایش باقی خواهد بود.