آرشیف

2024-2-14

محمد آصف فقیری

فقدان اراده جمعی از عدم تفکر انتقادی

 

خرد جمعی تا اراده جمعی محصول عقلانیت سیاسی و فرهنگ سازی آنست……….!

وجه تاسیسی ارتباطات با افکار عمومی:

در نخست نقاد متخصص در رشته که تولید کیفیت می کند. نه ساقط و یا سرکوب٬ که متاسفانه در طول بیست سال رسانه ها و نقد رسانه ای همرا با تحلیلگران می بود٬ که از قدرت دور شده بودند و یا نقد شان ریشه در نفع خصوصی و یا گروهی خودشان داشت. البته گرایش رسانه و عدم بیطرفی آن٬ در کشور جهان سومی و آنهم در عدم عقلانیت سیاسی قابل هضم بوده٬ که هنوز هم تفکر انتقادی٬ از زیر بنای خرد سیاسی  با روحیه: ما یا ملت ارایه نمی گردد…

یک مقاله منرا جناب پروفیسور نظیف شهرانی نقد واقعاً به معنی حقیقی آن کرد و من بسیار لذت بردم٬ که قطعاً نقد به مفهوم چپی مطلق نیست. یعنی گسترش و ادامه کیفیت است و خوش بحال آن پدیده تحقیقی علمی یا تصمیم سیاسی و یا عمل سیاسی که ارزش نقد علمی را پیدا می کند. در آن صورت جامعه سیاسی را٬ در حال توسعه می توان گفت.

بطور مثال در نشست آینده دوحه مجموعه٬ نقدها بصورت کتابت و یا عده ای از کارشناسان به گونه سمینار و یا مناظره های رسانه ای با حضور طرف که انجام شده را٬ که نتایج آنرا بیان کرده و دوباره از طریق برگزاری های همه پرسی آنلاین توسط سایت های معتبر٬ اجندا نشست آینده را مردم خودشان تبیین کنند – زیرا درون سازی اراده جمعی٬ از مبانی خرد جمعی که روح تفکر انتقادی می شود را٬ به منظور نفع عمومی و دست یافتنی در عمل٬ تا از نتیجه معجزه آسای خرد٬ یکجا باهم مستفید شویم. و به قدر این معجزه متعالی است که سرحد هم نمی شناسد…

زیرا هیچ کشوری جهانی درجه اول از عناصر بیرونی و نشست های تُهی افکاری عمومی داخلی٬ سیر توسعه نپیموده٬ و ژرف تفکر انتقادی را از دو بنیاد می دانم: یکم- تعهد به انسانیت و وطن دوم- تخصص در رشته تا حقیقت گفتن٬ تا روشنفکری را روح دمد…

بیشتر بخوانید: http://disq.us/t/4molwrt

 

 

محمدآصف فقیری