آرشیف

2016-3-20

محمد اسحاق ثنا

فـصــــــل گــل

فصل گل شد جانب گلزار گیر
از نسیم اش لذت سرشار گیر

غنچه خندد نسترن آید به جوش
سوی گلشن یک قدم دلدار گیر

با بهار قهرمانان وطن
انتقام از دشمن مکار گیر

نشکنی دل های مظلوم از جفا
تا نوانی از محبت کار گیر

از درخت عمر خود با کار خوب
سعی کن تا حاصل بسیار گیر

گنج بی زحمت کجا آید به دست
کار کن از زحمت خود بار گیر

محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا
یکشنبه ۲۰/۳/۲۰۱۶