آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

فعالیت های ریاست تنظیم آب در پاک کاری کانال ها از بودجه کمیته ملی مبارزه با حوادث در نیمه اول سال 1389

 

مبلغ مجموعی 

مزد کار روزانه

موقیعت

 فعالیت اجرا شده

شماره

قریه

ولسوالی

ولایت

30000افغانی

300افغانی

باریکک علیا

لعل وسرجنگل

غور

پاک کاری کانال باریکک علیا

1

30000افغانی

300افغانی

سرتوپ سیدان

لعل وسرجنگل

غور

پاک کاری کانال سرتوپ سیدان 

2

30000افغانی

300افغانی

ایل قربان جوقل

لعل وسرجنگل

غور

پاک کاری کانال ایل قربان جوقل

3

30000افغانی

300افغانی

سفید ریگ

لعل وسرجنگل

غور

پاک کاری کانال سفید ریگ سرجنگل

4

30000افغانی

300افغانی

نوقبرستان

لعل وسرجنگل

غور

پاک کاری کانال وچشمه نو قبرستان

5

30000افغانی

300افغانی

تراز 

لعل وسرجنگل

غور

پاک کاری کانال تراز 

6

18000افغانی

180افغانی

خواجه ساران

شهرک

غور

پاک کاری کانال خواجه ساران

7

18000افغانی

180افغانی

شورابک

شهرک

غور

پاک کاری کا نال شورابک

8

18000افغانی

180افغانی

دهن یمه گک

شهرک

غور

پاک کاری کا نال دهن یمه گک

9

18000افغانی

180افغانی

تنگی ازو

شهرک

غور

پاک کاری کا نال تنگی ازو

10

18000افغانی

180افغانی

اقا جانی

شهرک

غور

پاک کاری کا نال آقاجانی

11

18000افغانی

180افغانی

زرد نو

شهرک

غور

پاک کاری کا نال زرد نو

12

18000افغانی

180افغانی

کاریز اسحق

شهرک

غور

پاک کاری کا نال کاریز اسحق

13

18000افغانی

180افغانی

مناره

شهرک

غور

پاک کاری کا نال مناره

14

18000افغانی

180افغانی

خرنک

شهرک

غور

پاک کاری کا نال خرنک

15

18000افغانی

180افغانی

سرچشمه

شهرک

غور

پاک کاری کا نال دهن سرچشمه

16

18000افغانی

300افغانی

دای

تولک

غور

پاک کاری کانال مزغزار

17

18000افغانی

300افغانی

دهن دای

تولک

غور

پاک کاری کانال دهن دای

18

18000افغانی

300افغانی

چار راه

تولک

غور

پاک کاری کانال گزک

19

18000افغانی

300افغانی

گلدان

تولک

غور

پاک کاری کانال گلدان

20

18000افغانی

300افغانی

تگاب اشنان

تولک

غور

پاک کاری کانال تگاب اشنان

21

18000افغانی

300افغانی

تگاب اشنان

تولک

غور

پاک کاری کانال دربند

22

18000افغانی

300افغانی

سر آسیاب

تولک

غور

پاک کاری کانال سر آسیاب

23

18000افغانی

300افغانی

چهل دختران

تولک

غور

پاک کاری کانال چهل دختران

24

18000افغانی

300افغانی

خواجه ها

تولک

غور

پا ک کاری کانال خواجه ها

25

18000افغانی

300افغانی

تحت قلعه

تولک

غور

پاک کاری کانال تحت قلعه

26

19800افغانی

220افغانی

فلاخور

چارسده

غور

پاک کاری کانال قاضی ها

27

40000افغانی

200افغانی

پای بیشه

چارسده

غور

پاک کاری کانال پای بیشه

28

20000افغانی

200افغانی

گل خنج

چارسده

غور

پاک کاری کانال گل خنج

29

13800افغانی

250افغانی

کر پی

چارسده

غور

پاک کار ی کانال کرپی

30

30375افغانی

225افغانی

کنداخ

چارسده

غور

پاک کاری کانال کنداخ

31

20250افغانی

250افغانی

سفیدک

چارسده

غور

پاک کاری کانال سفیدک

32

30000افغانی

300اقغانی

نوگلی

پسابند

غور

پاک کاری کانال نوگلی 

33

30000افغانی

300افغانی

مزار قل

پسابند

غور

پاک کاری کانال مزار قل 

34

30000افغانی

300افغانی

آبک

پسابند

غور

پاک کاری کانال آبک

35

30000افغانی

300افغانی

سنگان

پسابند

غور

پاک کاری کانال سه باغ 

36

30000افغانی

300افغانی

سرتلخک

پسابند

غور

پاک کاری کانال سرتلخک

37

30000افغانی

300افغانی

تخته سبز 

پسابند

غور

پاک کاری کانال تخته سبز 

38

30000افغانی

300افغانی

سه باغ

ساغر

غور

پاک کاری کانال سه باغ 

39

30000افغانی

300افغانی

آخری

ساغر

غور

پاک کاری کانال آخری

40

30000افغانی

300افغانی

ده قاضی

ساغر

غور

پاک کاری کانال  ده قا ضی

41

30000افغانی

300افغانی

مناک

ساغر

غور

پاک کاری کانال مناک

42

30000افغانی

300افغانی

ده شیر

ساغر

غور

پاک کاری کانال ده شیر 

43

11250افغانی

250افغانی

واجان

چغچران

غور

پاک کاری کانال دهنه 

44

11250افغانی

250افغانی

شاه مدد

چغچران

غور

پاک کاری کانال دهن دروازه

45

11250افغانی

250افغانی

رغسکن

چغچران

غور

پاک کاری کانال رغسکن

46

11250افغانی

250افغانی

سرجنگل

چغچران

غور

پاک کاری کانال پشت آسیاب 

47

11250افغانی

250افغانی

شورابه

چغچران

غور

پاک کاری کانال شورابه

48

11250افغانی

250افغانی

اسبرف

چغچران

غور

پاک کاری کانال عمومی 

49

11250افغانی

250افغانی

دره تخت

چغچران

غور

پاک کاری کانال در ه تخت

50

11250افغانی

250افغانی

جنداک

چغچران

غور

پاک کاری کانال حصارک

51

11250افغانی

250افغانی

وعظ

چغچران

غور

پاک کاری کانال وعظ

52

24000افغانی

300افغانی

دره کاسی

چغچران

غور

پاک کاری کانال دره کاسی 

53

18000افغانی

300افغانی

ناحیه جام

چغچران

غور

پاک کاری کانال ناحیه جام

54

9000افغانی

300افغانی

خیر اباد 

چغچران

غور

پاک کاری خیر اباد 

55

114000افغانی

300افغانی

پوزلیچ

چغچران

غور

پاک کاری کانال پوزلیچ

56

20400افغانی

300اقغانی

سیاسنگ

چغچران

غور

پاک کاری کانال سیاسنگ

57

150000افغانی

300افغانی

شینیه

دولت یار

غور

پاک کاری کانال عمومی شینیه

58

 

پروژه های فوق توسط هئیت عزامی کمیته ملی مبارزه با حوادث با سهم مستقیم ولسوالان وشوراهای محل  انتخاب شده است 

سهمیه بندی پول برای ولسوالی ها توسط هئیت موظف کمیته ملی مبارزه با حوادث صورت گرفته است 

اولویت برای کانال های داده شده که بیشتر از سیلاب ها پرشده وآسیب جدی برای وارد شده است 

برای ولسوالی دولینه 150000افغانی وبرای ولسوالی تیوره 180000افغانی سهمیه پول ارسال شده که تا هنوز اسناد آن توسط

موظفین برای این اداره نرسیده است 

کانال های ذکر شده توسط نیروی انسانی دربدل پول پاک کاری شده است 

 

 


پاک کاری توسط اسکواتور
 

پاک کاری
 

قریه نو قبرستان که توسط سیل خراب شده
 

کانال پوزلیچ
 

قریه نو قبرستان که توسط سیل خراب شده
 

زمین های زراعتی تخریب شد
 

رسوبات سیل
 

 

 

 

 

 

والی غور حین افتتاع پاک کاری کانال