آرشیف

2023-3-14

محمد اسحاق ثنا

فصل جوانی 

 

جوانی نوجوانی رفت افسوس 

شباب و شادمانی رفت افسوس

 

ز درد موقع پیری چی نالم 

که وقت کامرانی رفت افسوس

 

خراباتی دگر کابل ندارد 

نوا و نغمه خوانی رفت افسوس

 

شده تاراج میهن از جفا کیش 

که عدل و خسروانی رفت افسوس

 

نشاط و خرمی در کشور ما 

چو آبی زندگانی رفت افسوس

 

همه روز ماتم و شب آه و زاری 

که لطف و مهربانی رفت افسوس

 

ثنا چون باغبان پرورد نسلی

کنون از باغبانی رفت افسوس 

 

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا