آرشیف

2017-12-4

محمد سرور انوری غوری

فساد اداری:

ارتکاب اعمال ذیل ازجانب کارمندان دولتی ویا سایر مراجع مندرج ماده 7 قانون نظارت برتطبق ستراتیژی علیه فساد اداری ؛  فساداداری پنداشته میشود:

1- اخذ رشوت.
2- اختلاس .
3- سرقت اسناد رسمی (ضایع کردن اوراق) 
4- تجاوز از حدود صلاحیت قانونی .
5- سواستفاده ازصلاحیت وظیفوی ( امکانات دولتی) و صرف اوقات رسمی در امور شخصی.
6- ایجادموانع درجریان تطبق عدالت 
7- امتناع از وظیفه بدون عذر قانونی .
8- جعل وتذویر .
9- اخذ هرنوع تحفه بمنظور اجرای کار در امور مربوطه.
10 – تعلل بی مورد در اجرای وظایف محوله.
11- برخورد ناسالم  موظفین خدمات عامه در برابر افراد جامعه ؛ تطمیع, سفارش ,التماس غیر قانونی وواسطه شدن .
12- دخیل ساختن  ملاحظا ت قومی ,منطقوی ,مذهبی ,لسانی , حزبی , جنسی وشخصی در انتخاب واستخدام موظفین وکارمندان.
13- کتمان حقایق( پنهان نمودن حق )
14- افزودن دارای بطور غیر قانونی