آرشیف

2018-4-18

محمد سرور انوری غوری

فساد اجتماعی:

  این نوع فساد درسطوح مختلف جامعه صورت میگیرد وباعث عدم تطبیق مقررات وقوانین دولتی ,فجایع, جنایات , دزدی , قتل ,سرقت ,قطاع الطریقی ,قاچاق سلاح ,کشت ,زرع وترافیک موادمخدرمیگردد . این نوع فساد باعث. تلفات دسته جمعی راببار میاورد , باعث فرارمغزواستعداد ها می شود , با عث فقر, بیکاری, بدبختی وغیره می شود, باعث ازبین بردن وحدت ملی میگردد , باعث مرگ ومیروسو تغذی اطفال ومادران میگردد , باعث بد اخلاقی جامعه میگردد. 

***************************************************************************************************************************