آرشیف

2022-5-9

نظیر ظفر

فر مان چادرى

خيزد   تعفن   از سر  فرمان  چادرى
شد با نوان   مقيد    زندان   چادرى

با انكه فقر در وطن از حد گذشته أست
رونق گرفته سود به  د كان  چادرى

مسدود كرد مكتب و تحصيل بانوان
ملا   ،گرفته.  وعظ به اذعان چادرى

اين برقع پوشى از روش طالبانى است
لعنت شود به حامى و بنيان چادرى

هر بانوى وطن به صفايش محجب است
بگذشته كهنه فكرى  و دوران چادرى

 

نوشته نذير ظفر