آرشیف

2017-12-6

استاد فضل الحق فضل

فریاد منار تاریخی جام از بی کـسی و بی توجهی مقامات عالیۀ دولتی افغانستان !

وجــودم  در  خـطـــر افــتــا ده  امـــروز
شــکـوهـــم  از نـظـــر افــتــا ده امـــروز
 
چــرا  ؟ جــــاه  و  جـــــلال  با ســتـانـــم
به  دســت  بـی هـــنـــر افـتــا ده امـــروز
 
جـــــلا ل   و عـظـــمـــت  پـا ریـنـۀ  مــن
ز اصـحــا ب  بـصــــر افــتــا ده  امـــروز
 
سـیا ســت  پـیـشـه گا ن  و اهــل قــدرت
ز حا لــــم  بـی خـــبـــر افـتــا ده  امـــروز
 
بـنــا ی  یـاد گــار  عــلـــم  و  فــرهــنــگ
چـنـیــن  خون  جــگـــر افـتــا ده  امـــروز
 
غــــرور  و افــتـخـــا را ت  وطـــن  نـیــز
ز فــرهـــنــگ  بـشـــر افـتــا ده  امـــروز
 
شــده   خــم  قـا مـتـــم  از جــور گــردون
به  ارکا نـــم  ضـــــرر  افـتــا ده  امـــروز
 
به فـضـــل  خـود مـــدد  فــر ما خـــد ایا !
کـه در قــلـــبـــم  شـــرر افــتـــاده امـــروز

 
 
استاد فـضـل الحـق فــضـــل
شـهـر فــراه عـقـــرب سال 1396 هـجـری شمسی
 

 
فریاد منار تاریخی جام از بیکـسی و بی توجهی مقامات عالیۀ دولتی افغانستان !