آرشیف

2020-6-8

سلیمان کبیر نوری

فریادی از ژرفا پیرامون نهضت روشنگری ی درخشان شفیع عیار

 
بخش اول
 
سلیمان کبیر نوری
 
درین جا می خوانید:
 
-آقای شفیع عیار کیست؟
– بیانیه ی مکمل آقای عیار در پارلمان انگلستان
 
بدون مقدمه است:
– بریده ی کوتاه از نهیب خشم مردم مان
 
آقای شفیع عیار طی بیانیه ای در پارلمان بریتانیا به تاریخ «دوازدهم سپتامبر دوهزار و هژده»، دوسیه ی شبکه های جاسوسی آن کشور را روی میز خود شان چنین قرار داد.
 
 
 
خطاب به اعضای پارلمان بریتانیا:
 
  شما سگ های تان را دوست دارید. نمی خواهید برای آنان ضرر برسانید. حد اقل همان احترامی که به سگ و پشک تان دارید و نسبت به آنها مهر و محبت می ورزید ، همان محبت را برای مردم ما هم داشته باشید!
ازین بیشتر ما را فریب ندهید.
 هژده سال پیش، وقتی ناتو در افغانستان آمد، ما فکر می کردیم که آن ها برای محو تروریزم، افراطیت، طالبان و القاعده آمده اند؛ تا آن ها را ریشه کن سازند!!!(امروز طالبان بر عکس به مراتب قویتر از پیش شده اند. مترجم) اما این مردم بیچاره ی ما است که ریشه کن می شوند!
در افغانستان هر ازگاهی چندین حمله ی انتحاری می شود. عساکر ما سربریده می شوند.
عیار بعد ازین اظهارات روی خود را به طرف اعضای پارلمان بریتانیا برگشتانده چنین ادامه داد:

ادامه مطلب در اینجا