آرشیف

2023-12-8

محمد آصف فقیری

فرهنگ سیاسی مقتضای حاکمیت قانون – هدف چون بن ۲۰۰۱ توسط خود افغان ها

 

چندی پیش با نظیف شهرانی در نهضتی ظاهراً برای تغییر افغانستان بودم٬ که عده از بیسواد های مطلق یعنی دیپلمات های پیشین نیز در جمع حضور پیدا می کردند. پیشنهاد من حاکمیت قانون در نهضت نزدیکی به هدف بود که بر علاوه وظایف کمیته ها٬ وظایف و مسوولیت های مقام رهبریت و انتخاب رهبر توسط اعضاء صورت گیرد که مانند فکاهی حرف و حدیث ما باقی ماند. و ناگزیر ترک شان کردم٬ که در اوایل اساس نامه این نهضت را که مطالعه کردم فاقد اهداف بود و بعد ردبدل شدن ایمل ها در مورد٬ اهداف را در اساسنامه تتبین کردند.

جان کلام ما: که تمامی جریان های مخالف طالبان زیر چتر کمیته حقوقدانان کار کنند. و کمیته پدیده ها را٬ قبل از لازم الاجرا کردن به همه پرسی انترنتی افغانها در بیرون و داخل بسپارد تا جریانات ماهیت ملی پیدا کرده تا تاسیس نمودن حکومت قانون در افغانستان ما را همرای کند – البته انتخاب اعضاء کمیته حقوق دانان در سفارت خانه ها ممکن است.

از طرفی این جریانات با حمایت منطقه و فرامنطقه اقتدار از دست رفته افغانستان تا جای برگرداند که در اخراج هموطنان تاثیر مثبت پیدا کرده و حکومت سرپرست کابل را برای برگزاری لویه جرگه و حکومت قانون سوق دهد. اگر در صورت لزوم دید نیروی نظامی وارد عمل شود از این آدرس ملی قانونی شود نه قومی سمتی و در آمریکا که بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ انتخابات سالانه که برگزار می شود همه انتخابات رییس جمهور و اعضاء پارلمان نیست بلکه هر موضوع اختلافی را با رای حل کرده وارد عمل می شوند. مثل بعد ۲۰۱۹ که کشتی سراغ شده بود عطا محمد نور در بی بی سی فارسی از صلاح الدین ربانی شکایت داشت که رهبری جمعیت را مورثی کرده٬ یعنی اصلاً از شروع جمعیت و مقام رهبریت را با رای و قانون رای تصویب می کردین که در آنزمان مهم افغانستان٬ اینها مصرف خود و خودی خود بودند و بس…

سوال اینجاست که اگر جریانات بسوی تغییر در فرهنگی سیاسی و حاکمیت قانون صورت نگیرد٬ چرا طالبان را نقد می کنیم؟ آیا مجاهد و حقانی که در قدرت هستند و قدرت هم فساد آور باهم درگیر می شوند؟ که شما جبه مقاومت و لطیف پدرام که هنوز در قدرت نرسیده اید باهم جور نمی آید؟ پس هر مورد قبل از عمل از کمیته حقوقدانان و همه پرسی مردم تصویب شود تا با این روحیه چون بن افغانی شرف پیدا کنیم برای تاسیس نمودن حکومت قانون را

 

بد نخواهد بود که مصاحب بنده در مورد را در شبکه نور هم تماشا کنید

https://youtu.be/-C5hzcQqC3k?si=_I058KBz7BlHBXPo

 

 

محمدآصف فقیری