آرشیف

2014-12-26

رسول پویان

فرهنگ ستيزان تمدن گريز

 

بـه آيين بـهاران می‏ستيزند
بـه لطف گوهر جان می‏ستيزند

به شور و نغمه‏های عندليبان
به باغ و طرف بستان می‏ستيزند

بـه آهنـگ لطيـف آبـشاران
به عطر خاک و باران می‏ستيزند

به لبخند نـشاط‏انگيز نـوروز
به مهر و ماه و کيهان می‏ستيزند

به آهـوبـرگان مست و زيبـا
خيابـان در خيابـان می‏ستيـزند

به چنگ و بربط و آوازمطرب
به بـزم شـاد مستان می‏ستيزند

بـه آثـار گــران بـاســتانـی
به خشت وخاک ايوان می‏ستيزند

به خلق باميان و مهد شيران
به تنديسان بی جان می ستيزند

به خط و واژه و گفتار مـردم
بـه تصويـر عـزيـزان می‏ستيزند

بـه احساس لطيـف شاعـرانه
به نظم و شعروديوان می‏ستيزند

به شعر حافظ و خيام و جامی
به جوش باده نوشان می‏ستيزند

به رسم پاک مستان خـرابات
بـه دسـتاويـز رندان می‏ستيزند

بـه افکار سـنايی، پنـد عـطار
به گنج علم و عرفان می‏ستيزند

به سوز مثنوی و حالت شمس
بـه خورشيد فـروزان می‏ستيزند

به شـعر رودکی، قند سمرقند
به خط و خال ترکان می‏ستيزند

بـه فـارابی و سينا، فـخر رازی
بـه افـکار حکيمان می‏ستـيزنـد

به فـردوسی خـداوند اسـاطير
به پارسی ارث دهگان می‏ستيزند

بـه رسـم جـاودان پهـلوانـان
به رستم، خصم ديوان می‏ستيزند

به پندار و به گفتار و به کردار
بـه آداب بـزرگان می‏سـتـيزنـد

به ارث باستان و گنج شـايـان
بـه فرهنگ خـراسان می‏ستيزند

به سيس و قارن و سنبادو مسلم
بـه طـاهر مـرد ميـدان می‏ستيزند

بـه عيـاران و شيـران خـراسـان
بـه تـاريـخ درخشـان می‏ستـيزنـد

بـه خوجند و سمرقند و بخارا
به آمـوی خروشـان می‏ستـيزند

به غزنی وهـری بلخ و فرهرود
به پروان و بدخشـان می‏ستيزند

به عشق پاک دلهای پر از سوز
بـه آه سينه چاکان می‏ستـيزند

به عـزم راستان و مهر يـاران
به قلـب صاف پاکان می‏ستيزند

به آيين وفـا و رسـم خوبـان
به لفظ وعهد وپيمان می‏ستيزند

بـه عدل و داد و قانون مدوّن
به حکم شرع و قرآن می‏ستيزند

به نـور دانش و صبح معـارف
به شـاگـرد دبستان می‏ستيزند

بـه پيونـد دل عشاق مسکين
به حسن نو عروسان می‏ستيزند

به زلف مهوشان برگرد رخسار
بـه آزادی نسـوان می‏ستـيزنـد

به نفس بيوگان دل پـريشان
به طفل ديده گريان می‏ستيزند

به پيران سخن سنج خراسان
بـه افـکار جـوانـان می‏ستـيزند

بـه انـدرز طبيبان خـردمنـد
به دارو و بـه درمـان می‏ستيزند

بـه نيروی بـزرگ زنـدگـانی
به عقل وعشق وايمان می‏ستيزند

بـه روح آدم و بـنياد هستی
بـه دسـت‏آورد دوران می‏ستيزند

به عرش کبريا و اصل فطرت
بـه ذات پـاک يـزدان می‏ستيزند

سخن کـوتاه ايـن گـرگان وحشی
به هست و بـود انسان می‏ستيزند

16/1/1392