آرشیف

2015-7-9

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

فرماندهی فرماندهان آموزش دیده را دیگر به دست افراد تصادفی که چپنکی وارد نظام شده اند نسپارید!

شراب تلخ میخواهم که مرد افگن بود زورش
که همچون بخشی ها بیاساییم ز دنیا و شر و شورش

من سنت شکنی کرده ام، خلاف عرف فرهنگ حرفام را سمت و سو میدهم به سویی امنیت و نظام. خیلی عفو فرمایند که از حافظ طلب کمک شدم. ازینکه حافظ عارف حق طلب و عدالت خواه بود. ازینکه حق و عدالت را جناب حامد کرزی صاحب در زمان سلطنتش با چپن زیبا اش پیچ داد و به واشنگتن به بزنس گذاشت، که اکنون در یکی از موزه های واشنگتن نگهداری میشود. من لاجرم با حافظ آغاز کنم. ازینکه در ملک کنونی ام حق و عدالت در عرصه های حکومتداری و حکومت مداری دادستانی ها و قضاهای افغانستان راهش را گم کرده و سرنخ عدالت از دست مان در رفته. لاجرم پیش ازینکه چیزی مینویسیم با مشت سپند خودمان را دودپیچ نماییم و اینرا نیز به زبان بار بار تکرار کنیم، "بند تفنگ ها بند به حق رسالت شاه نقشبند". و با شعر از حافظ خودمان را نثار کنیم و آنگه به سخن در آییم. ازینکه اینجا غور است، شهر تازه قدش را دارد بلند مینماید فیروزکوه که به کمک دنیا خودش را سر و سامانه میدهد. سپاس مر همکارانی محترم را که دو دسته در دو کنار هریرود سرمایه گذاری میفرمایند.

حال بر میگردیم به اصل چیزی را که میخواستیم پیشکش پیش حضور خواننده ها و بیننده های جام غور نماییم:

چرا در چارسده با وصف همه شانتاژها موفق و در پسابند قوی ترین، خوب ترین نظامیون مان را بدون جنگ و درگیری جبهوی خیلی راحت از ما میگیرند و قوماندان صاحب حرب نادیدمان "آمر امنیت قوماندانی امنیه غور که بدین تازگی ها رختش را از قوماندانی امنیه ماشاالله توانستند برکنند" ویا به سالنگش یا هم در قرارگاه محترم وزارت داخله کشور دوباره پوستش کردند. که سپاس مر وزارت محترم کل کشور را. به ما اجازت فرمایند تا به دگروال محمد شعیب بخشی را که این فرمانده کل از ما بدون جنگ جبهوی از ارتش مقیم مرکز غور گرفت، فردوس برین آرزوناییم و خیلی راحت به سلامتی فرمانده کل دوباره قطعات سالم و بدون جنگ به شهر فیروزکوه برگشتند.

با یک مصاحبه کوتاه از جناب فرمانده کل که ریزش هم شده بود و توان مصاحبه را نیز نداشت پرسیدیم: که بخشی رفت، دیگر از مردان آموزش دیده کی را با خود درین "جنگ پسابند" داشتند؟ چرا شما از فرماندهان نظام مشوره نگرفتید ویا با خود همراه نداشتید؟  سرش را تکان داد، میخواست از مصاحبه فرار نماید، پرسش دومی را بدون آنکه بخود بفهمد مطرح کردیم: چرا از فرمانده محترم و آموزش دیده دگروال محمود اندرابی مشوره نگرفتید؟ ازینکه آن زیر امرم بود از مادون تا حال کی مشوره گرفته که من میگرفتم.
باتعارفات و سپاس بی پایان
ح. یعقوبیان فیروزکوهی و غلام رسول مبین
16 سرطان 1394 هـ.ش.
شهر فیروزکـــــــــــــوه !