آرشیف

2014-12-30

رحیم الله پیمان

فرق بین کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی

 

 

قسم که به تمام مردم افغانستان و مردم غور واضعآ معلوم است کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات از هم تفاوت دارند که هر کدام شان دارای دفتر و تشکیلات جداگانه می باشد. آن شخص که شکایت کنند گان عزیز  انرا به کمیسیون مستقل انتخابات نسبت می دهند کارمند کمیسیون سمع شکایات بوده و در اداره  کمیسیون مستقل انتخابات کدام سوابق  و و ظایف ندارد پس امید است غلط فهمی شما بزرگواران بر طرف شده باشد و در آینده چنین نشود.