آرشیف

2014-12-12

استاد احمد ندیم غوری

فرشته صلح

پيروي ازصلح امرالهي ،فريضه ديني وجيبه اسلامي،حياتي،اجتماعي وفرهنگي ميباشدصلح پيام آوري برادري،برابري،دوستي،خير،نيكي،رستگاري،خوش بختي وسعادت است درصلح آزادي،امنيت،آرامي، اتحادواتفاق بوجودميآيدصلح تامين كننده آزادي،حقوق،تحكيم عدالت،مساوات،قانون وهمكاري ميباشد صلح فرشته امن،امانت،اخلاق،اتحاد،افتخاردوستي وشجا عت است كه پاكي،صداقت،نظم واصلاحرابرا ي بشريت بشارت ومژده ميدهد.برعكس جنگ بلاي خانمانسوزاست وبرضدصلح آزادي وآرامي ميبا شد.
كشورعزيزمان افغانستان طي چندين دهه است كه درگيري جنگهاي بي هدف قدرتگرايي گروهي ومورد تجاوزدشمنان صلح وآزادي قرارگرفته است مليونهاتن ازهموطنان بيگناه ماكشته ملول ومعيوب گرديد ندجنگ به نفع تروزيزم مافياقاچاقبران وجنگسالاران ميباشدويراني،فقرجهالت،بيكاري،اعتياد عقب ماند گي وفساددست آوردجنگ درافغانستان ميباشدكه اكثريت مردم رامهاجرآواره وبيخانمان ساخته است اهريمن جنگ وعفريط فسادجنگ سالاران وجنگ افروزان بدون مسئوليت جهان وانسان رادرزيرظلمت جابرانه خودكشيده است سيلاب خون بيگناهان ودرماندگان اينوطن راازدروديوارهاي خانه هاي ويرانه وازجاده هايي ياس وبيچاره گي به كوچه هاي بي قانوني ميريزند قريه ها،روستاها، راه ها،شهرها وبا زارهامانندامفي تياتروياگلدياتورهاي جنگ بردگان (برده هاي جنگي)جنگ افروزان خودكامه حرفوي وابليس صفتان خودپرست تبديل گشته است ملتي محروم ازحقوق وآزادي شان بافرشته صلح اسيردست قدرت پرستان خون آشام هيولاي جنگ وتجاوزگرديده است كه جنايت خيانت وفسادبيش ازحدوگسترده بالاي مردم ناتوان افغانستان طي چهاردهه است كه جريان دارد سرنخ گليم جنگ وتجاوزبدستي مافياي قدرت وحاكم برسرنوشت مردم وكشورقرارداردگرگهاي وحشي ودرنده خوي خودراصاحب گوسفندان و حاكم بالاي ضعيفان وناتوانان ساخته فساد،اعتياد،تجاوز،ترور،انتحاررادوام قدرت وحاكميت جابرانه خو دساخته اندقانون جنگ كشتارراازخودكرده اندجنگ افروزان غيريمسئول باجنگ تجاوزوفسادحاكم بر سرنوشت ملت وكشورميباشندحاميان جنگ فسادوقدرت طلبي فرشته صلح،قانون وعدالت راقبول ندارند وفرشته صلح ازآنهاروي گشتانده است ازينكه چشم بي عدالتي شان كوراست كشته ها،مجروهين جنگ وجنايات جنگي رانمي بينندوگوش غلامي شان كراست كه فرياد مظلومان،يتيمان،اطفال وبيوه زنان را نميشنودظلمت،بي قانوني،زورگوي،ستم واستبدادشان بالاي مردم است ديوهاي افسانوي آدمخواري قديم صاحبان قدرت وحاكميت مطلق قرون وسطي خودرابا مواد مخدروقاچاق انسان بالاي برده ها وياسرف هاي امروزي افغان تحميل وادامه ميدهندباجاسوسان استعمارو باداران خارجي شان افغانستان رابه ميدان جنگ كشتارتروريزم،موادمخدربرده داري وفساداداري تبديل ساخته اند كاوس هاي خون آشام ووطن فروش بافرهنگ جنگ ومعافيت جرمي به نفع باداران متجاوزخوددست بكشتارمردم ضعيف ومحروم اينكشورزده اندبراي خوش خدمتي به مافياي جنگ وتجاوزدرفكركشتن مردم بيگناه افغان ميباشند احرازمقام ومصنب خويش رابالاي نعش هاي كشته شده گان ومجروحين جنگ هاي بي هدف وفرسايشي انداخته اندوهرچه بخواهندآن كنندوهرآنچه رانخواهند همان شودسطح بازخواست وبررسي ازفسادجنگ واختطاف شان وجودنداردبخاطريكه باقانون معافيت غيري مسئول بودن وبي تفاوت در مقابل مردم ميباشندفرشته صلح ديگربه حرفهاي جنگ افروزان غاصب وجنايتكاران جنگي باورندارد زيراملت قهرمان افغانستان جنگ سالاران حرفوي راخوب شناخته اندقلب هاي خون چكان ضعيفان وآه سردمظلومان درپيش هيولاي جنگ مانندغبارنازك وگردناچيزاست كه بروي كرسي جنگ ودهشتگري مينشيند جبروستم وحشيانه غارتگران حرفوي قدرت مافيايي همه جاي اينكشورراتاريك وتارساخته است هواي آلوده ازگازات زهري وكشنده ازانفجارماينهاانتحاريهاوتروريستان جنگ قدرت گلوهاي ماتم زده گان راخفه ساخته است مرگ وماتم مانندنفسك هاي نوزدانيكه به اثرجنگ ازمادروپدرجدا گرديده وبه سختي ازسينه هايگازگرفته شان ازدودباروت ميبرايدويااينكه درزيرآوارفروريخته ازانفجاربه تنهاي بسوي فرشته نجات خود(فرشته صلح)نگاه معصومانه ميكندامازبان اوراكورصفتان بيرحم نمي فهمند جنگ افروزان ستمگروسنگدل حتي به اين كودكان خوردسال (اطفال معصوم)رحم شفقت وعطوفت ندا رندودرچنين حالات جنگ تجاوزوكشتاربراي عيش وعشرت خودادامه ميدهندوازكشته شدن اطفال لذت برده درچنين حالت تروروانتحارهيچكس به دادكودكان مجروحين وكشته هاي جنگ نميرسد…..
 

فسادجنگ واعتيادستم بجاني ملت است
بريخت خوني بي گناه فغان وگريه ماتم است

جنون دشمنت كشدتودشمني وطن مباش
ترورجنگ انتحاركه فقررنج ومحنت است

گرفته خون هرطرف غريب وبينوايتيم
تجاوزوشررزجنگ جهالت وحماقت است

زانفجاروانتحارروان دهشت ستمگري
بيابه صلح هموطن تروروجنگ ظلمت است

برا دريم هموطن برابري اصول ماست
مرو به جنگ دشمني فساد ضدي آدم است

غباري دهشت وستم خيانت وفساد
فشاري دشمنان صلح جنايت وتجاوزاست

بلاي جنگ انتحارصداي بم انفجار
بخوني هرشهيداينوطن فغان نوحه ماتم است

نگاه اهريمني جنگ بدستي مافيابود
عداوت وشگون بدفرشته صلح درغم است

بسوخت جاني اينوطن زاختلاف دربدر
زدستي جنگ انتحارنفاق كاري دشمن است

خطامكن هموطن فريبي دشمنان مخور
فضاي صلح دوستي غبار جنگ گرفته است

فغان وگريه غمگرفت برين ديارآشنا
وطن زجنگ تباه شوددوستان شكسته است

به هرجاي اين وطن به هرطرف انتحار
صداي صلح برادري مگرخموش گشته است

زكشتن وبستند نشد برادري وصلح
ز جنگ دشمني برادران به غم نشسته است

زجنگ واختلاف فرشته صلح نمي آيد
بيابصلح ودوستي فرشته صلح رفته است

زقدرت وسلاح غيرمكن وطن خراب
منازبه قدرت وزور كه جنگ رزالت است

به خدمتي اين وطن بيا كه جان كنيم فدا
فساداعتيادوجنگ دراينوطن غارت است

به غصب جان يكديگرچرا؟تيغ ميكشيد
بروي خويش اقربا كه جنگ جنايت است

به اتحادوباهمي به آب ونان همد يگر
خطاست تجاوزوفسادكه جنگ خيانت است

عزيزمهربان شويدبيابه صلح هم وطن
به اتحادهمرهي مروبه جنگ اسارت است

يتيم گريه ميكند ضعيف ناله مي كشد
به اشكي مادران نگردرفراق سوخته است

كمان قامتي پدرزفقروبي كسي به تنگ
زنابيناي گشته خواربه آرزوي مرد ن است

بيابه صلح هموطن بيابه اتحادوهمدلي
زجنگ دشمني برآي كه جنگ حماقت است

پسرباپدربه جنگ بودبرادران زهم جدا
فسادجنگ تابكي دراين وطن عداوت است

بجان همديگربه جنگ چراسلاح ميكشيد
بروي مادران وخواهران خفته خفت است

تروروانتحاروظلم بريخت خون بيگناه
براي قدرت ومقام به جنگ جفابه ملت است

وطن سوخت زجنگ نيازبه صلح امنيت
يكي شويد ضدي جنگ اختلاف بدعت است

زجنگ ودشمني چه ديده ايدبه جزكشتن
نفاق خانمان بسوخت نزاع بهم دشمن است

خراب خانه وطن جهالت است جنگ ظلم
مگركشته ايدبرادرت كه همنوا با توا ست

پيام عاشقان صلح كه صلح خيربرهمه
به جاني خويشتن نگربجزگناه زحمت است

به اتفاق بركت است به اتحادهمرهيست
شتاب به آشتي وصلح اساس وحدت است

اميدي مادرت صلح برادرت به دوستي
دواشويد به رنجها روان شويدعزت است

بوداصول اينوطن عشق امانت است صلح
نداي مادروپدرترابجا كنيد اطاعت است

به قوم دوستان خويش زجنگ خسته اند
نخوانده ايدصلح كه جنگ جهالت است

چرانه گفته ايدبه خودكه جنگ بس كنيد
چرانمي رويد به خيركه صلح ديانت است

بنامي قوم مليت زبان ودين مروبجنگ
كه دشمنت دركمين بودبتوخجا لت است

زجنگ اختلاف نميشودرنج ومرگ دوا
نميشودزندگي وامن زجنگ شكايت است

كه جنگ فقروذلتست مكن افتخاركشتن
مهاجرودربدربودبدانكه جنگ محنت است

به صلح ميتوان رسيد به اتحادودوستي
درودبه راهيان صلح فرشته شجاعت است

بدوستان همنوانديم براي اينوطن صلح
هرآنكه عاملي جفاست يقين ستمگراست

استاداحمدنديم غوري مديرمسئول بنيادفرهنگي هنري سام وماهنامه سام 
شماره هاي تماس :0797126146 — 0779410883
ايمل :nadim88ahmad@gmail.com 
www.sam2wklyblakfa.com 
آدرس دفتر: شهرفيروزكوه مقا بل ر يا ست امورزنا ن آدرس كتابخانه،موزيم هنري:پارك نديم آبادواقع دره قاضي شهرفيروزكوه ولايت غور