آرشیف

2016-5-6

محمد امین وکیل

فرا خوان برای کار خیر .
فرا خوان برای کار خیر
وقوع سیلاب ویران گر بتاریخ 13ثور 1395 از نادر ترین اتفاقات بود که به قدرت خدای یگانه  در ولایت غوراتفاق افتادوبیشک خداوند بر زمین وآسمان قادر است ، این سیلاب آسیب بسیار جدی به کانال سیاسنگ وکانال پوزلیچ وارد نموده است هزاران متر مکعب سنگ وگل ورسوبات درین کانال ها  سرازیر نموده است پاک کاری این کانال به هماهنگی وفداکاری مردم نیاز دارد تا با اجرای حشر های داوطلبانه در پاک کاری کانال سهم به گیرند وبر علاوه بعضی قسمت های کانال پاک کاری آن از حوصله وقدرت نیروی بشری نمی باشد از مقامات دل سوز اداره محلی توقع دارم در زمینه کمک رسانی به مردم عطف توجه فرمایند