آرشیف

2018-4-3

Shahla Latifi

فراز و نشیب دنیا
سکوت 
همهمه 
راستی 
وفا
فقر
ثروت
غم
ایثار
زایش
مرگ
درد
انفجار
من 
تو
سفید پوست 
سیاه
بغض 
حسادت
عشق 
ریا
دروغ 
وحشت 
نور
کشف برترینها
سایه 
تب 
خنده 
قرار
درد
آتش
فرصت
دلواپسی 
فرار 
درد
وفا
شکست
اعتبار 
همه
ادامه از فراز و نشیب این دنیاست

شهلا لطیفی
یازدهم مارچ ۲۰۱۸ (میلادی)
Shahla Latifi
March 10th, 2018
https://www.instagram.com/shahla_latifi_1/