آرشیف

2015-3-2

دکتور زرغونه عبیدی

فراخوان بـــــــه مناسبت هشتم مارچ

هشتم مارچ امسال در شرایط حساس و سرنوشت ساز برای افغانستان و به خصوص زنان کشور فرا میرسد که :
 مذاکرات صلح در اجندای روز قرار دارد
 داعش (گروهی که با همه اصول و موازین زنده گی متمدن و از جمله حقوق زنان سرسختانه و با تمام قساوت دشمنی میورزد) در صدد پیدا کردن جای پا در افغانستان است
 سهیم ساختن زنان در کابینۀ حکومت وحدت ملی و ارتقای نقش آنها در سایر مقامات دولتی چنان که رهبران حکومت وحدت ملی وعده داده بودند ، ‌هنوز تحقق نیافته است
 خشونت در برابر زنان قوس صعودی را میپیماید و هنوز تدابیر مشخصی برای کاهش و بالاخره منع  خشونت در برابر زنان ارائه نگردیده است.
شکی وجود ندارد که مردم افغانستان و به خصوص زنان خواهان صلح و امنیت  میباشند. و اما زنان افغانستان میتوانند فقط  زمانی  از موضع  دولت  در مذاکرات صلح فعالانه پشتیبانی  نمایند که این موضع در مطابقت با منافع و مصالح علیای افغانستان بوده و تداوم ، توسعه،‌ و تعمیق روند دیموکراسی و بهروزی مردم افغانستان، منجمله زنان را تضمین کند. دادن سهم مناسب به زنان در کابینۀ حکومت وحدت ملی ،‌ تقرر یک زن به حیث عضو ستره محکمه و ارتقای سهم زنان در سایر مقامات دولتی نشانه های روشن وفاداری رهبران حکومت وحدت ملی، ‌به تعهدات شان در برابر زنان خواهد بود.
از نظر ما  رفع خشونت علیه زنان ،‌ نیازمند طرح و تطبیق یک برنامه ی ملی موثر و همه جانبه است.  این برنامه ی ملی باید به اشتراک نهادهای مدافع حقوق زنان ، سایر نهادهای جامعه ی مدنی ،‌ مراجع ذیربط دولتی و ‌کارشناسان عرصه های مربوطه تهیه گردد و پس از مباحثات علنی در یک مجمع معتبر ملی به تصویب برسد.
به باور ما ،‌ کلید اساسی حل مساله ی زنان افغانستان  تفاهم، همبسته گی و اشتراک مساعی بین مدافعان حقوق زن، فعالان و نهادهای زنان میباشد که‌ با طرح خواسته های بر حق زنان در یک صف واحد  برای تحقق آن مبارزه نمایند. رفع تبعیض آشکار و پنهان جنسیتی ، پنداشت انسان دست دوم در مورد زن و انواع خشونت ها و تثبیت موقف زنان  به حیث شهروندان متساوی الحقوق جامعه زمانی جنبۀ عملی را خواهند یافت که زنان و مدافعان حقوق زن به یک نیروی موثر و غیر قابل انصراف مبدل گردند.
 بیایید هشتم مارچ امسال را با شعار گسترش و تعمیق بیشتر تفاهم و همبسته گی‌  میان نهادهای زنان و مدافع حقوق زنان تجلیل نماییم.
 
امضا کننده گان :
نهاد ها
کانون هماهنگی زنان
همایش اروپایی زنان
کانون فرهنگی آسمایی
انجمن مدد رسانی افغانی
انجمن وحدت ملی و ترقی افغانستان
انجمن کومک به زنان پروان
انجمن کومک به زنان افغانستان

رسانه های جمعی :
ناب – نیروگاه اندیشه یی برابر و رفع تبعیض جنسیتی
آسمایی
وړانګه