آرشیف

2022-11-14

دکتور همت فاریابی

فدریشن، یونیتار (متمرکز) و کانفدریشن به زبان ساده (Unitary state, federation, confederation)

 

دولت- عبارت از عالی ترین شکل سازمان سیاسی هست؛

 

دولت- از 3 عنصر بوجود میآید:

1~ قلمرو

2~ نفوس

3~ اقتدار سیاسی

 

دولت- به 3 بخش تقسیم میشود:

1~ قوه مقننه (پارلمان)

2~ قوه اجرائیه (حکومت)

3~ قوه قضائیه (قضآ)

 

دولت- از نظر نظام سیاسی:

1~ شاهی

2~ جمهوری

3~ امپراتوری

4~ امارت

5~ خلافت

 

نظام شاهی:

1~ شاهی مطلقه

2~ شاهی مشروطه

 

نظام جمهوری:

1~ جمهوری پریزدنشل

2~ جمهوری پارلمانی

3~ امپراتوری، امارت و خلافت همچنان در 2 اصل شاهی و جمهوری استوار میباشد.

 

قابل توجه: شاهی مشروطه و جمهوری پارلمانی، نظام های غیرمتمرکز گفته نمیشود.

 

دولت- از لحاظ نظام اقتصادی:

1~ سرمایه داری

2~ سوسیالستی

3~ مختلط

 

دولت- از لحاظ ماهیت:

1~ دموکراسی

2~ دیکتاتوری

3~ ارتجاعی

4~ ناسیونالستی

5~ فاشیستی

6~ نژادپرستانه

7~ وغیره تمایلات

 

دولت- از لحاظ نظام اداره قلمرو (اداری- ارضی):

1~ نظام یونیتار (سنترال سیستم یا متمرکز)

2~ نظام فدریش (فدرالی)

3~ نظام کانفدریشن (کانفدرالی)

 

نظام یونیتار:

1~ یونیتار مطلق (افغانستان یونیتار مطلق است )

2~ یونیتار نسبی (مختلط)

 

نظام فدرالی:

1~ تقسیمات ایالتی بر اساس قوم، زبان، دین و مذهب

2~ تقسیمات ایالتی براساس موقعیت جغرافیائی و اقلیم

3~ تقسیمات ایالتی مختلط

 

نظام کانفدریشن:

1~ کانفدریشن کلاسیک (وجود ندارد)

2~ کانفدریش مدرن (شبه کانفدریشن وجود دارد.

 

حالا برای درک واقعی انستیتوت نظام اداری- ارضی یک دولت مثال ساده ذیل را پیشکش میکنم:

 

یک دولت “حقوق بنیاد” مشروعیت خود را از مردم میگیرد که این مشروعیت “اقتدار مشروع” را برای دولت می بخشد.

دولت باییست این اقتدار را بخاطر مردم به مصرف برساند.

 

1~ اگر تمام اقتدار توسط مرکز به مصرف برسد، آنرا (نظام متمرکز) میگوئیم؛

2~ اگر بخشی از “اقتدار” در اختیار مناطق قرار داده شود تا مناطق هم در مصرف اقتدار شریک شوند، آنرا نظام فدرالی میگوئیم؛

3~ اگر دولت با یک یا چند دولت دیگر در امورات دفاعی، خارجه یا اقتصادی شریک شود، نظام (کانفدریش) بوجود میآید.

 

با احترام

داکتر همت فاریابی