آرشیف

2015-3-24

Shahla Latifi

فاجعه ای فرخنده

 

آهی یک خواهری مجروح
قلبم را درید
در شبانگاهی که از آسمان بی نور غم می بارید
و نگاه التماس درونش فقط در دستان مادرش گره خورده بود
با یک امید

در فاجعه بی رحمانه ای کشتار و مرگ (فرخنده) دو سه مرد ملامت نیستند. بربریت و موحش را میتوان در همه افراد و
جوانانی که دور و برش را حلقه کرده بودند، با بی اعتنایی محض وی را کوبیدند، لگد می زدند، سنگسارش کردند، جسد نیمه جان وی را بر زمین کشاندند و سرانجام تن شکسته و فروریخته اش را آتش زدند- و هم اشخاصی که از هر کنج و کنار با کمره و موبایل در دست، رویدادها را ظالمانه نگریسته و به داد و فریادهای معصوم از پا افتاده نرسیدند، دید و گنه کار دانست
اگر شرافت انسانی از درون شان منهدم نشده بود، مسلمأ هیچ کدام با دیدن چنان حادثه ای وحشیانه، بی باک و خاموشانه فقط نمی دیدند
آه و افسوس من با قلب آگنده از درد برای آن "بانو" قربانی شده و به آرزوی بیدار شدن نجابت و
حس آدمیت در همه خرد و کلان

با احترام- شهلا لطیفی