X

آرشیف

غور و چالش های انتخاباتی آن!

انتخابات پروسه حایز اهمیت است. در این پروسه اراده مردم در نظر گرفته شده و دموکراسی به خوبی تمثیل می شود. در اینجا افراد با اهداف گوناگونوارد کارزارِ انتخابات می شوند و از شعار های همدیگر بخاطر جلبِ توجه رای دهندگانالگو برداری می کنند تا بُرد را رقم زنند. بُرد بیشتر از آنِ کسانی است که تحلیل درست از وضعیت و طرزِ برخورد با مردم را دارد
انتخابات در بین ملت غور هماز مزایا تُهی نیست. روندِ تبلیغات بخاطر جذب رای دهندگان به شدت جریان دارد. نامزدان از طریق های مختلف می کوشند تا توجه نامزدان را بخود جلب نمایند و پیروزی را از آن خود کنند.
گروهی از کاندیدان، تبلیغات فضای مجازی را عامل بُرد در انتخابات می دانند و با مشخص نمودن گروه معدود با تبلیغات می پردازند. آنها با نشر و پخش شعار ها و عکس های کاندیدان به جمع وجوش این بازار می افزایند تا توجه مردم عوامجلب گردد.
گروهی دیگر از نامزدان ترتیب، تنظیم و هماهنگی کاروان های منسجم را وسیله جلب توجه دیگران می دانند. آنها بصورت نمایان، رسمگذشت از موتر ها نشان داده و نویدِ بُرد آینده نامزد دلخواه شان را جشن گرفته و به رُخ مردم می کشانند و از حرکت شان استقبال می کنند.
جمعی دیگری از کاندیدان با وعده های چرب، رای دهندگان را مصروف می سازند. ایشان با سر دادن وعده های اعمار پُل و پلچک، مکتب، کلینیک و مسجد…! مردم را مصروف برنامه های خویش می سازند و از همان طریق برای برنده شدن در انتخابات رای اخذ می کنند.
اغلب از پول و سرمایه خویش استفاده نموده و با مهمانی ها و اهدای مواد نفتی مردم را سرگرم بازار انتخابات خویش می سازند. آنها صرف نظر از داشتن پلان های دراز مدت، به فکر برآوردن نیاز های عادی و زود گذرِ مراجعین شان می گردند تا حساب نقد به نقد تصفیه گردد.
اکثریت غریب به اتفاق کاندیدان از نامو نشانه های رهبران اقواماستفاده نموده و با نصب عکس ایشان در پس زمینه عکس های خود، توجه حامیان وهمفکران رهبران را بخود جلب می دارند. ایننوعه چانه زنی بیشتر از هر کشور در افغانستان رواج یافته است و از همین خاطر است که قهرمان سازی را راه انداخته ایم.
جمع کثیری از نامزدان خود را در دامنِ شعار های دین و وطن پیچانده اند. آنها با دید از زندگی متدین شان می خواهند در قلب مردمدیگر جای بگیرند و مردم را با سر دادن همان شعار ها آرام سازند
اما در ولایت غور یکموردِ بزرگ تر از اینکار زار ها نیز جریان دارد. در اینجا نامزدان داوطلب در انتخابات به محض که توجه مردم را نسبت به خود کمتأثیر می بینند، قضیه را به سوی قومیت کشانده و سمت و سوی تعصب آمیز می دهند. بد بختانه آمار این نوع مبارزات در زمان انتخابات بی اندازه است. برای اکثر مردممهم نیست که یککاندیدا باید دارای کدام ویژگی ها باشد بلکهمهماین استکهتائید قومرا داشته باشد، به سخن مردم گوش فرا دهد و به نفع همان قوم مشخص صدا بلند کند
اینتعصب کورکورانه مردمرا به چند دهه بد بختی سال های قبل می کشاند و از پیشرفت باز می دارد. افراد انتخاب شده اکثراً وابستگی به اربابان دارند و درکِ درست از تحلیل وضعیت کنونی ندارند. حضور ایشان در کُرسی وکالت به معنی سکوت غور و یا خواب غفلتاست.
در اینجا به نقش جوانان توجه صورت نمی گیرد و زورمندان همگاناز روی کار آمدن جوانان در هراس اند و تا توان دارند به نفع نامزد قوماندان ها و زورگو ها تقلب راه اندازی نموده و نقش شان را بازر می سازند. این موارد بحران زاست و نقش انکشاف ولایت را به زمین می کشاند. پس، بخاطر گذار از این روند می بایست تا به جوانان موقع کار و فرصت استفاده از انرژی شان را داده، بستر رُشد، صدای عدالت و جنبش حق را حمایت کنیم.

با احترام 
گل رحمان فراز

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.