آرشیف

2017-11-19

گل رحمان فراز

غور؛ در آستانۀ سازندگی!

غور؛ در آستانۀ سازندگی!

دلایل بی شمار وجود داشته است تا ولایت غور را از دید سران حکومت وحدت ملی و توجه خاص دولتی باز دارد. عدم هم پذیری مردم، مبارزات انفرادی، مشکلات ذات البینی، صعب العبور بودن راه های مواصلاتی، طولانی بودن راه های ارتباطی غور با ولایات هرات و کابل، فقر، بیکاری و اقلیم سرد از جمله موارد اند که از رشد این ولایت کاسته و بر مشکلات اش افزوده است.

از جمله مشکلات فوق؛ نفاق و عدم هم پذیری مردم این ولایت، علل اصلی ایجاد گر مشکلات فوق اند. تا هنوز مردم هیچگاه هم صدا با هم برای دریافت حق مشترک و مبارزات حق خواهی منافع عامه دوشادوش هم صدا بلند ننموده و به جاده ها برای راهپیمایی مسالمت آمیز نريخته بودند تا صدای شان وزن بگیرد و توجه سران دولتی و حکومت مرکزی را به خود معطوف دارد.

هشت روز است که مردم ولایت غور (صرف نظر از مشکلات ذات البینی، مشکلات قومی، سمتی و حزبی) هم صدا و هماهنگ با یک دیگر صدای عدالت خواهی و حق خواهی سرک و برق را سر می دهند و از سران حکومت وحدت ملی خواهان تخصیص بودجه و تطبیق پروژه به این دو مورد اند. دامنه این حرکت و هم صدایی بر فراز ولایات مختلف گسترش یافته است و جوانان این ولایت با احساس مشترک دانستن این دو مشکل بصورت انگیزه یی در ولایات مختلف احساس مسئولیت نموده و جنبش/حرکت حق خواهی به راه انداختند و به برپا نمودن خیمه های تحصن پرداختند

شکی نیست که این هم صدایی برای گرفتن حق مشترک و حل معضل مشترک از طرف سران حکومت وحدت ملی نادیده گرفته نخواهد شد چون دولت مرکزی به اراده جدی مردم غور برای ادامه این روند تحصن و حق طلبی باورمند گردیده است و می داند که ایشان الی گرفتن حق شان که همانا برق و سرک است، دست از اعتراض مدنی و حرکت های حق طلبی بر نخواهد داشت. از اینرو، این حرکت مسالمت آمیز سران حکومت مرکزی را وا خواهد داشت تا قناعت مردم غور را با تخصیص بودجه به مشکلات سرک و برق حاصل نماید

بعد از دریافت حق، مردم غور به منافع اتحاد و فواید هم صدا بودن آشنا و مایل خواهند شد. مردم بیشتر از پیش به ایده مبارزه از طریق تظاهرات مسالمت آمیز، تحصن، راه پیمایی عدالت خواهی و حرکت های حق خواهی باورمند شده و گلیم نفاق و تعصب از بین ملت و جامعه غور جمع خواهد شد.

pastedGraphic_1.png مطمئنم که پیامد این حق خواهی ها، حد اقل درآمد جلب توجه دولت را برای در نظر گرفتن پروژه های انکشافی به غور در پی خواهد داشت و برای مشکلات موجوده، نوید حل خواهد بخشید. همینکه از طریق این راه پیمایی ها، برازندگی عدم توجه حکومت مرکزی به مشکلات غور را هم نمایان کنیم، دستآورد عظیم خواهد بود.

با مهر 
گل رحمان فراز