آرشیف

2017-2-19

محمدگل پویا

غنی دورغ گوی ماهر !

اشرف غنی احمدی زی در طی سفری که در ولایت غور، برای دیدار و عرض تسلیت به خانواده های 30تن  شهدای ۵عقرب – که توسط گروهای هراس افگن که در شمال فیروزکوه تحت نام طالب و داعش جان های خود را از دست داده بودند- بحضور داشت صدها شهروند این ولایت،  چنین وعده سپرده بود:
1- خون ۳۰ تن شهدای ۵ عقرب را میگیرم ، و لانه های هراس افگنان را در ولایت غور از بین میبرم، عملیات که تحت نام ظفر ۳۷ درشمال فیروزکوه راه اندازی گردیده، بدون امر من، توقف نخواهد کرد .
2- بند برق پوزلیچ در مدت معینه آن اعمار میشود .
3- سرک غور _هرات و غور_کابل را وصل میکنم .
غنی بعدازینکه از غور عازم کابل گردید، تمام وزیرای کابینه خودرا جمع کرد و دستور داد تا در مدت یک هفته تمام وزارت خانه های مربوطه پلان های انکشافی خود را در مورد غور تهیه نمایند که متاسفانه هفته ها و ماه ها میگذرد و از کابینه غنی اثری نیست.
این یک نمایش بیش نبوده و وعدهای  غنی مثل یخ روی آب از بین رفت و به باد فراموشی سپرده شد.
قابل ذکر است که بند برق گرمابک، همرا با شرکت قرار دادی به چالش مواجه شده و سرک مرکزی غور هم در ‌پلان انکشافی جایی ندارد و همچنان عملیات ظفر ۳۷ هم بی نتیجه ختم شد و خون شهدا همینطور به باد فنا رفت. 
در حالیکه غنی بسیار جسورانه باصدای بلند فریاد میزد که پارچه امتحان مرا بعداز ۶ ماه نمره بدهید! اکنون ۴ ماه میگذرد اما تا فعلا نمراتش در نزد ما صفر است و یک درصد هم به وعده های خود عمل نکرده است .
این حقیقت است که مامردم غور خوش باور، ساده اندیش ،سطحی نگر هستیم با چهار تا دروغ غنی دل مان را خوش کردیم و به تعریف و توصیف اش پرداختیم.
من از همان اول میدانستم که غنی یک سیاستمدار ماهر است تمام حرف های او فقط در حد شعار است و جنبه عملی ندارد .
این ها همه خاک زدن های بود که در چشمان مردم غور زده شد و غنی بخاطر جلب رضایت مردم غور و کمپاین برای خود وعده های گرم و چرم سپرد وبس!
#لطفآ همگانی سازید تا به گوش غنی برسد.
محمدگل "پویا" فعال مدنی
غور- فیروزکوه