آرشیف

2023-10-8

آی سان مرامی

غمگـینم

به وزن دو فیل و سه خرس،

قَـد زرافه و سرو و کاج

غمـگـیــنـــــم

برای همه چیز و در کل هیچ چیز،

به میزبـانیِ ذهن خود

غمـگــیـــنــــــم

هر آن گل که بی نور شود،

یا ز نور پُر شود

میــمـــیرد

و اما منِ غره به ظرف و میزان

به کفاره‌ی زیستِ انسانی‌ام

غمـــگـــینـم