آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

غــور بـه روایـت تـصـویـــــــر

 
من  به نسبت علاقه وافر که به غور دارم همیشه کوشیده  ام تا یک فرد زحمت کش ووفادار آن باشم   واز چند سال به این سو در سفر های که در کنج وکنار  غور داشته ام تصاویر از جلوه های زیبای  آن گرفته ام که شما ر آن به صد ها می رسد واین بار قسمتی ازان تصاویر را به سایت جام می فرستم تا بینندگان عزیز هویت خویش را درین عکس ها به تماشا به گیرند واین عکس هار را به آرشیف تصاویر غور در سایت جام اهدا می نمایم زیرا درین سایت تمام حال واینده غور نهفته است  .
بیننده  عزیز را به دقت درین تصاویر دعوت می نمایم  تا جلوه های ناز غور را دریابند وازان لذت به برند .
 
بااحترام
محمدامین وکیل
 

 غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر
 
غور به روایت تصویر