آرشیف

2014-12-30

محمد داود پیمان غوری

غــــــــــور چـــــــــــرا نـا امــــن شده؟

ــ با تاسف وقتی که میشنوم ومیبینم که دهشت افگنان ظالم ، بی رحم وقاتل  ملت مظلوم افغانستان را بطور بیگناه وناجوان مردانه به شهادت میرسانند این دولت وحکومت فعلی در کجا بخواب رفته است؟  
غور درطی چند سال گذشته یکی ازولایات امن افغانستان بشمار میرفت ، اما فعلاً به میدان نبرد تبدیل شده که تروریستان وغلامان حلقه بگوش پاکستان در داخل شهر وبازار هم میهنان عزیز ما را بصورت آشکار به شهادت میرسانند.
سوال اینجاست که نیروهای امنیتی افغان چرا نمیتوانند که امنیت را درولایت غور تامین کنند ؟ وچرا غور به این چنین وضعیت قرارگرفته است.
آیا نیروهای امنیتی درآن ولایت بی کفایت هستند ونمیتوانند که امنیت را برقرار نمایند؟
عدم نبودن پرسونل امنیتی کافی ؟ اگرچنین است چرا هیت رهبری این ولایت سکوت کرده وصدای خویش بلند نمیکنند؟
وقتی شنیدم که یکنفر ازهموطنان عزیز ماه که در راستایی آوردن صلح وآرامی دروطن توسط تروریستان  ظالم وقاتلین مردم افغانستان به شهادت رسیده نهایت غمگین شدم .برای این سرباز قهرمان که بتاریخ 4/4/90 درولسوالی چهارسده توسط دشمنان این وطن به شهادت رسیده است ازخداوند (ج) بهشت برین وبرای بازمانده گان واعضایی فامیل محترم شان صبرجمیل استدعادارم.    
 
محمد داود«پیمان»
Mohammad_dauod.paiman@mail.com