آرشیف

2014-12-29

نعمت الله ترکانی

غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل

اگــر خدا!شبی در کلبـــه  ام  حضور کند
تمام  فـاصــله هـــا را  به غم  عبور  کند
 
اگــــر فــرشته بگـیرد،  خبر به امـر خدا
پس  از هزارۀ   دیگر، مگر ظهـور کند
 
نـــشد که پرتوی سبزی  بسوی   ما  تابد
هـــراس… از دل ما را بهـــار  دور کند
 
شفـــاعتی بعد ازین عمــر در قبیلۀ   من
به حکم قـــاطـع تــورات  یا  زبــور کند
 
نگـــشت بار مصیبت ز دوش  من  خالی
مگــر شکنـجۀ تاریک و تنگ گور  کند
 
***
 
کجاست رسم مروت که خون  من ریزد
و حـــکم جُـــرم مرا بعد آن  صدور کند
 
نعمت الله ترکانی
30 نوامبر 2008