آرشیف

2014-12-29

عباس مشتاق عارفی

غـــــــــــــروب آفـــتـــــــــاب

 

به روز شنبه در دوم میزان 
توچشمت بستی وماچشم گریان
شهادت رابه آغوشت گرفتی
سعادت رانصیب خود نمودی
سفرکردی زراه جمله خوبان
ولی بی تو به دلها غم فراوان
چوبلبل نغمه خوانی کردی رفتی
تونامت جاویدانی کردی رفتی
اگرچندتیربه قلب تو فرورفت
ولی آتش به جان ما زدورفت
زداغت قلب ماخون است استاد!
همیش غمگین ومحزون است استاد!
چرااستاد"اسدالله" راکشتن؟!
چراآن رهنمائی ماراکشتن؟!

 

تقدیم به روح پاک استاداسدالله خان "یوسفی" سرمعلم لیسه گرماب که درولسوالی دولت یارتوسط اشخاص ناشناس به شهادت رسید . روحش شاد !

خزان 1390 گرماب