آرشیف

2018-11-6

mazizi

غرور زر و زور ؟!

ای که غره به زور بیش و زری

روزی آید زهـــــر دو در گذری

 

زر وزور مثل لُنگ حملم است

بسته گردد به هر تن وکمـــری

 

زر وزور پایدار وباقی نیست

فکر عقبی کن ار تو با هنری

 

زر وزور گر بــدون دین باشد

حاصلش کبروظلم وخیره سری

 

گر تو فرعون باشی یا قارون

وقت مردن تو هیچ از آن نبری

 

زر وزور خوب باشد آن وقتی

حاصلش را بدو جهــــان ببری

 

با زر وزو خود درین دنیا

هم توانی تو آخرت بخری

 

همچنان با همین زر وزورت

بروی در جهنـــم وسقـــری

 

دست افتــــاده گیر با زورت

به فقیران بده تو سیم وزری

 

این چنین زور وزر پسندیده

گر تو از علم دین با خبری

 

ای خوشا آن نصیحتی که از آن

به دل پر گنــــاه زند شــرری

 

هر که از صدق دل سخن گوید

لاجرم آن بــه دل کنــــد اثری

 

ای خدایا ! بحال ما رحمی  

مینما تو به ملک ما نظری

 

ملت وملک ما نگـــه می دار

تو ازین دشمنان وهر خطری

 

چند مصراع فی البــداهــه «عزیز»

 کرد انشاء بشکل مختصری
پایان 
——————————–

روز چهار شنبه : ساعت 11:35

31-10-2018

برابر به : نهم عقرب سال 1397 هجری شمسی