آرشیف

2024-1-6

محمد آصف فقیری

غرب و پاکستان ۱۹۴۷ + افغانستان و طالبان کنونی= تهاجم استخباراتی آمریکا در شرق!

 

پول هفته وار که بنام مردم به طالبان داده می شود توسط آمریکا بطور ماهوار٬ چند میلیون فامیل مستحق در افغانستان از این پول٬ مبلغ معین ماهوار از بانک ها دریافت می کنند؟

شرح مطلب:

دولت زاده طبیعی انسان هاست که موجودی به دولت ضرورت ندارد که خداست و یا جانور٬ یعنی دولت داری امروز و حق رای و حق انتخاب و حق پاسخگو کردن مجریان قدرت به معنی زیست انسانی چهل میلیون افغان است که آینده و سرنوشت شان با بازی های استخباراتی قدرت های تک قطبی و چند قطبی مواجه شده٬ که در عدم و یا علت این وضعیت از فقدان خرد گرایی٬ که عقلانیت و تحقیق توسط نقل گریان دینی سرکوب می شود.

البته کشورهای شرق بیدون صاحب نیستند٬ اما افغانستان را مبدل کردن تهدیدی برای منطقه در فلسفه تاسیس پاکستان در ۱۹۴۷ نهفته است. که طالبان پاکستانی در برابر پاکستان بحث حاشیه است که فقط میتوان گفت: این عوارض جانبی رادیکال است که دارد سر صاحب خودرا می خورد…

زمانی چند قطبی شدن قدرت های جهان را مطالعه می کنیم٬ در چند گروه شدن طالبان نیز مشهود می آید. که قابل ذکرست استقلال فکری عام مردم یعنی سیر بسوی جامعه نخبه و محصول وجدان جمعی تا اراده جمعی به منظور دولت مشروع٬ در سیر ملت سازی نهفته بوده که از فرصت بیست ساله استفاده مبرم صورت نگرفت. باران دلار و دزدی مروج در دستگاه های دولتی و تنزل جامعه معنوی بسوی فساد های اخلاقی که بیدون شک پول بیدون ظرفیت فساد آوری های اخلاقی را در پی دارد.

قسمی که سوال ما در رو تیتر این بود که پول های هفته وار به کجا مصرف می شود؟ در حالیکه بنام مردم می آید٬ این را هم باید پرسید٬ که در زمان نبی اکرم صلوات علیه چهار مسجد و بهترین ساجدین در خلقت بودند٬ حالا اعمار مساجد و مدرسه ها بیدون ضرورت٬ در حال که اکثرت مردم فقیر است در پی چی و کدام هدف می باشد؟ ضرورت مراکز تحقیق دانشگاهی و کلینک های صحی و صد ها ضرورت اجتماعی دیگر می توان فهرست نیز کرد٬ که متاسفانه مردم ما چند بار از آدرس دین شکار شده اند٬ و هنوز هم در شعارهای تُهی معنی دل بسته می کنند و آینده شانرا به گروه های رادیکال که نتیجه منافع قدرت ها می باشد واگذار کرده و یا عده همچون من از ناگزیری و ناچاری راه غربت را به پیش می گیرد. ولی سرشت انسانی در تجسس بسوی حقیقت٬ این باور و امید را خلق می کند که این وطن روزی به استقلال و حاکمیت ملی و حاکمیت قانون خواهد رسید.

 

محمدآصف فقیری