آرشیف

2018-6-16

استاد غلام حیدر یگانه

عید

چیزی بگو که مسألهء عید حل شود
ابر و هلال و شبهه و تأیید حل شود

خطی بده که ابر بفهمد کجا رود
چشمک بزن که مشکل خرشید حل شود

مفتی و روزه‌خوار و گنهکار و متقی
در شیر و شهد و حکمت جاوید حل شود

چیزی بخوان و فاصله‌را ضربدر بزن
بگذار این جهنم تبعید حل شود

عید آمده که آمده‌یی، عید مثل قند
تا شوق حرف بر لب تو دید حل شود

                           جوزای 1397