آرشیف

2014-12-13

شیخ احمد غوریانفر

عید سعیداضحی مبارک

 
میخواهم حلول عید سعید اضحی را به شما و از طریق شما به تمامی ملت مسلمان جهان و افغانستان اللخصوص برای مردم رنج دیده ی وستم کشیده ولایت غور باستان از صمیم قلب تبریک بگویم. خدا وند پاک برای ما و دوستان ما صلح پایه دار در وطن عزیز ما بر قرار نماید، ایمان راسخ وصحت کامل اعطا فرماید. از و باری تعالی میخواهیم که دست دشمنان ما را از وطن ما کوتاه گرداند. بگذار که یک دولت مستقل و و سر بلند بدون جنگ برادر کشی داشته باشیم

 

عــیــد ســعـیــد کــه هــر بــارمـی آیـد از جـمـلـه روز هـای بـزرگ اسـت 
درچـمـنـزار عـمـــرمــا صـد امـیــد کـه شـگــوفـه دارد جـای شکــر است

ای هـمـوطــن ای غـوری عزیز من! صد بار به تواین عید مـبـارک باد
ایــن عـیـــدی اســت کــه از بــــرکـــت او گـــــردون در حــیـــرت اســـت

کــیـــــن فــــــرض خــــــدا و آرزو اجـــــــداد نــیــــاکــــــان تـــــو اســــت
آیـــــن عـــمــــــل ابــــــراهـــیـــــــــــــم و کـــــــار مـــحــــمـــــــد اســـــت

کــــــه چـــیــــســــــــــان مــــــردم از هـــــــــرگــــــوشـــــــــــه دنـــــیـــــا
بــــــــه یــــکــــــــــدل در طـــــــــــواف در حـــــــــــــــرکـــــــــت اســــــت

کـــــــــــــه ایـــــــــــــن خـــــــــــود یــــــــــــک قــــــــــــــــــدت اســـــــــت 
آن قــــــدرت کـــــه زنــــــــــده کـــنـــــد جـــان مــن تــو در هــر لـحــظــه
آن قــــــــدرت کــــــه از بــــرکـــــت او انــســــان در وصـــلـــت اســـــت

با احترام
 غوریانفر
 از مزار شریف