آرشیف

2017-11-1

jameghor

عکس های از ولسوالی ساغر ولایت غور

ولسوالی ساغر ولایت غور عنقریب پنجمین پارک ملی افغانستان خواهد شد ؟

ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غور، بنابر خواست وزارت مربوطه قسمتی از ولسوالی ساغر ولایت غور را به عنوان پارک ملی و مکان تفریحی به آن وزارت پیشنهاد کره است. اگر این پیشنهاد منظور شود، ولسوالی ساغر ولایت غور منحیث پنجمین پارک ملی افغانستان ثبت خواهد شد.
در ذیل هم میتوانید شش قطعه عکس از ولسوالی زیبای ساغر ولایت غور را ببینید.

ولسوالی ساغر ولایت غور عنقریب پنجمین پارک ملی افغانستان خواهد شد ؟

ولسوالی ساغر ولایت غور عنقریب پنجمین پارک ملی افغانستان خواهد شد ؟

ولسوالی ساغر ولایت غور عنقریب پنجمین پارک ملی افغانستان خواهد شد ؟

ولسوالی ساغر ولایت غور عنقریب پنجمین پارک ملی افغانستان خواهد شد ؟

ولسوالی ساغر ولایت غور عنقریب پنجمین پارک ملی افغانستان خواهد شد ؟

ولسوالی ساغر ولایت غور عنقریب پنجمین پارک ملی افغانستان خواهد شد ؟