آرشیف

2015-2-11

jameghor

عکس از مناطق و جــاهـــای مختلف در زمان های مختلف

زندگی در شهر چغچران مرکز ولایت غور

زندگی در شهر چغچران مرکز ولایت غور

 

زندگی در شهر چغچران مرکز ولایت غور

زندگی در شهر چغچران مرکز ولایت غور

 

زندگی در شهر چغچران مرکز ولایت غور

زندگی در شهر چغچران مرکز ولایت غور

 

زندگی در شهر چغچران مرکز ولایت غور

زندگی در شهر چغچران مرکز ولایت غور

 

زندگی در شهر چغچران مرکز ولایت غور

زندگی در شهر چغچران مرکز ولایت غور

 

زندگی در شهر چغچران مرکز ولایت غور

زندگی در شهر چغچران مرکز ولایت غور

 

زندگی در شهر چغچران مرکز ولایت غور

زندگی در شهر چغچران مرکز ولایت غور

 

زندگی در شهر چغچران مرکز ولایت غور

زندگی در شهر چغچران مرکز ولایت غور

 

زندگی در شهر چغچران مرکز ولایت غور

زندگی در شهر چغچران مرکز ولایت غور

 

زندگی در شهر چغچران مرکز ولایت غور

زندگی در شهر چغچران مرکز ولایت غور

 

 

 

 

زندگی در شهر چغچران مرکز ولایت غور

زندگی در شهر چغچران مرکز ولایت غور

 

زندگی در شهر چغچران مرکز ولایت غور

 

زندگی در شهر چغچران مرکز ولایت غور

زندگی در شهر چغچران مرکز ولایت غور

 

 

دیدار بسم الله خان وزیر داخله جمهوری اسلامی افغانستان از ولایت غور

دیدار بسم الله خان وزیر داخله جمهوری اسلامی افغانستان از ولایت غور

 

دیدار بسم الله خان وزیر داخله جمهوری اسلامی افغانستان از ولایت غور

دیدار بسم الله خان وزیر داخله جمهوری اسلامی افغانستان از ولایت غور

 

دیدار بسم الله خان وزیر داخله جمهوری اسلامی افغانستان از ولایت غور

دیدار بسم الله خان وزیر داخله جمهوری اسلامی افغانستان از ولایت غور

 

دیدار بسم الله خان وزیر داخله جمهوری اسلامی افغانستان از ولایت غور

دیدار بسم الله خان وزیر داخله جمهوری اسلامی افغانستان از ولایت غور

 

دیدار سفیر ایالات متحده آمریکاه از ولایت غور

 

دیدار سفیر ایالات متحده آمریکاه از ولایت غور

دیدار سفیر ایالات متحده آمریکاه از ولایت غور

 

دیدار سفیر ایالات متحده آمریکاه از ولایت غور

دیدار سفیر ایالات متحده آمریکاه از ولایت غور

 

دیدار سفیر ایالات متحده آمریکاه از ولایت غور

دیدار سفیر ایالات متحده آمریکاه از ولایت غور

 

دیدار سفیر ایالات متحده آمریکاه از ولایت غور

دیدار سفیر ایالات متحده آمریکاه از ولایت غور

 

دیدار سفیر ایالات متحده آمریکاه از ولایت غور

دیدار سفیر ایالات متحده آمریکاه از ولایت غور

 

دیدار سفیر ایالات متحده آمریکاه از ولایت غور

دیدار سفیر ایالات متحده آمریکاه از ولایت غور

 

دیدار سفیر ایالات متحده آمریکاه از ولایت غور

دیدار سفیر ایالات متحده آمریکاه از ولایت غور

 

دیدار سفیر ایالات متحده آمریکاه از ولایت غور

دیدار سفیر ایالات متحده آمریکاه از ولایت غور

 

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

 

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

 

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

 

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

 

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

 

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

 

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

 

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

 

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

 

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

 

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

 

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

 

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

 

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

 

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

انتقال اولین کندک اردوی ملی به ولایت غور

 

 

 

 

دوکتور عبدالله هیواد والی ولایت غور

دوکتور عبدالله هیواد والی ولایت غور

 

دوکتور عبدالله هیواد والی ولایت غور

دوکتور عبدالله هیواد والی ولایت غور

 

دیدار سفیر بریتانیا از ولایت غور

دیدار سفیر بریتانیا از ولایت غور

 

دیدار سفیر بریتانیا از ولایت غور

دیدار سفیر بریتانیا از ولایت غور

 

دیدار سفیر بریتانیا از ولایت غور

دیدار سفیر بریتانیا از ولایت غور

 

دیدار سفیر بریتانیا از ولایت غور

دیدار سفیر بریتانیا از ولایت غور

 

دیدار سفیر بریتانیا از ولایت غور

دیدار سفیر بریتانیا از ولایت غور

 

دیدار سفیر بریتانیا از ولایت غور

دیدار سفیر بریتانیا از ولایت غور

 

دیدار سفیر بریتانیا از ولایت غور

دیدار سفیر بریتانیا از ولایت غور

 

دیدار سفیر بریتانیا از ولایت غور

دیدار سفیر بریتانیا از ولایت غور

 

دیدار سفیر بریتانیا از ولایت غور

دیدار سفیر بریتانیا از ولایت غور

 

دیدار سفیر بریتانیا از ولایت غور

دیدار سفیر بریتانیا از ولایت غور

 

دیدار سفیر بریتانیا از ولایت غور

دیدار سفیر بریتانیا از ولایت غور

 

دیدار سفیر بریتانیا از ولایت غور

دیدار سفیر بریتانیا از ولایت غور

 

دیدار سفیر بریتانیا از ولایت غور

 

داکتر عبدالله هیواد والی ولایت غور

داکتر عبدالله هیواد والی ولایت غور

 

 

 

 

 

 

 

ولسوالی پسابند ولایت غور

ولسوالی پسابند ولایت غور

 

ولسوالی پسابند ولایت غور

ولسوالی پسابند ولایت غور

 

ولسوالی پسابند ولایت غور

ولسوالی پسابند ولایت غور

 

ولسوالی پسابند ولایت غور

ولسوالی پسابند ولایت غور

 

ولسوالی پسابند ولایت غور

ولسوالی پسابند ولایت غور