آرشیف

2020-5-26

نظیر ظفر

عيد در قرنطين
 

عيد فطر است و هم قرنطين است

همگي خسته است وغمگين است

كسي عيدي نميتواند رفت

عيد بي وصل يار سنگين است

 

***************************

 

عيد فطر است و در قرنطينم

بي وصال  رخ تو . غمگينم

رفت و امد نميتوانم كرد

با خيال از تو بوسه ميچينم

******.      *********

عيد با وصل يار شيرين است

يار بيچاره در قرنطين است

از كرونا رسيده فاصله ها

 اين بلاي رسيده ازچين است

*****.   *****^

 

اي يار در قرنطين عيد شما مبارك 

اي دلربا ي شيرين عيد شما مبارك 

بگشاي ماسك از رخ تا بوسه بگيرم

 از گونه ات به تمكين عيد شما مبارك 

 در مقطع فواصل خواهم ترا ببينم

با ماسك هاي رنگين عيد شما مبارك

 داري اگرتو تشويش از ويروس كرونا

سويم ببين ز كلكين عيد شما مبارك 

گلگشت باغ دارم تنها به پيش گلها

باعطر و بوي  نسرين عيد شما مبارك 

******.      *********

 

روز عيد است و من از فرقت تان دلگيرم

گفته اند خانه بمان نيست دگر تقصيرم

روز عيد است و قرنطين شده ام در منزل

تيلفوني  خبر  از  جمله اي  تان مي  گيرم 

 نوشته نذير ظفر