آرشیف

2023-11-26

محمد آصف فقیری

عقیم های سیاسی در کنار رهبر خود خوانده جوان – در نشست مسکو

 

اول:‌ عقیم های سیاسی یعنی اینکه عده با داشتن فرصت و امکانات در سیاست نتوانند قدرت مشروع را ثبات بخشند. و صد بار هم اگر برای شان فرصت داده شود٬ همینطوری که از آدم عقیم أولاد به دنیا نمی آید از عقیم سیاسی خدمت به مردم صادر نمی شود.

دوم: با امکانات انترنت که می توان از مردم در داخل کشور دریافت نتایج همه پرسی کرد و همگام آن در سفارتخانه های أفغانستان مقیم در کشورهای بیرون انتخابات برای انتخاب رهبر برای رهبریت  مبارزه سیاسی مدنی٬ نظامی ضد تروییستی و انتخاب گروه از حقوقدانان به منظور نظارت و تقنین طرح و نقشه راه تا رسیدن به قدرت مشروع از  حیطه لویه جرگه حقیقی مردم٬ که هر رهبر خود خوانده و تشکل های گروهی نظامی بخودی خود چون سادات٬ معادل هیبت الله آخندزاده بوده و فقط در طرز لباس و ظاهر فرق است.

بانوان شکریه بارکزی و فوزیه کوفی: در طول بیست از زیر مجموعه حقوق زن در أفغانستان چقدر جلب کمک ها کردید و آن کمک ها کجاست؟ که اکنون یک دانشگاه با معیار تمام معنی آنلاین به خانم ها راه اندازی کنیم و به قدری با کیفیت باشد که بعد باز شدن مکاتب و دانشگاه به روی خانم هاهم٬ این دانشگاه ادامه خدمات کند.

محقق صاحب: داعش نسل مردم شریف هزاره را در روی زمین زنده نمی ماند – چون تو به خواست ایران و فاطمیون را قوت جوانان هزاره أفغان که دولت مشروع و پارلمان هم  آن زمان بود و بیدون رابطه دولتی ساختی٬ که به گفته نماینده ایران در نشست مسکو اگر طالبان داعش را مهار نمی کرد  آن هدف داعش به کرسی می نشست.

من نویسنده آزاد أفغان پناهنده با بلاتکلیفی های زیاد اقتصادی در تاجکستان می باشم – با آنکه چقدر شهید احمد شاه مسعود را دوست دارم٬ ولی نمی توانم جوهره علم را که خداوند در وجودم عنایت کرده نا دیده بگیرم و از جوهر به اسپرم رجوع کنم.

که جوهر کاریزما در وراثه نهفته نیست٬ اگر دارید با تقدیم نمودن برنامه هدف محور برای تغییر أفغانستان وارد دموکراسی و انتخابات در حیطه شهروند در گستره جهانی یعنی انتخابات در واحد های سیاسی و دریافت همه پرسی انترنتی از داخل کشور شوید.

سه سال بیشتر از هزار روز می شود٬ و یک روز بیست چهار ساعت که باید در این ساعات سه وقت غذا یک انسان صرف کند – آخر که ماشین اقتصادی کشور صفر که پیش از آن هم چندانی نبود و نان از صرفه مردم هر روز کم تر شده روان است و شما هنوز هم در فکر منافع شخصی گروهی هستید و اگر منافع مردم نزد تان اولیت دارد؟ یا الله بسم الله گفته و وارد عمل به مرزهای مردم سالاری شوید که خدواند هم نزول برکات و فیوضات کند.

 

محمدآصف فقیری