آرشیف

2014-12-30

امیرخان جوینده

عــــاقـبـــــــت

ببین دلــــــــــبرغمـــــــــت شــــــد باری دوشم
غــم هجــــــــــــران  تویا رکــــــــــرد مدهوشم
 
در این گـــــــــردون نــــد یــــد م شـــــــــا دمانی
شــــــــــــیون نــــــــــــــدأی زارآیــــــد به گوشم
 
پریــشا ن تا بکی با شــــــــــم زفــــــــرقــــــت
زدســـــــت دادم برایـــــــت حا ل وهـــــــــوشم
 
نه لبخــــــــــــند و نه شــــــــا دی ونه نــــــــشا ط
به بـــــــزم عا شـــــــــــــقا ن دایم خمـــُــــــــوشم
 
دل من درقــفا یــت محـــــــــزون وحــــــــیرا ن
چــــــــــودیگ برســـــــرآتــــــــش به جــــوشم
 
دل خـــــــــــویش واقــــــــف ازحا ل دلم کــــــــــن
به جـــــــــز درعشـــــــــق تو من چـــیزی نکوشم
 
چوحنـــــــظل زندگــــــــیم جا نا که بی توســــت
لـــــــــذتی نیــــست صــــــــــنم درخــوردونوشم
 
نِگــــــــــــر( جویند ه ) را با خســـــــــــته حـا لی
مـن عا قبـــــــــــــت ندانـــــــــــــــم ســــــــرنوشتم
 
 
امیرخان جوینده
شب شنبه 18/10/89 شهرکابل